Результати моніторингу якості освіти

 1. АНАЛІЗ РОБОТИ  КЗДО №334 ДМР ЗА МИНУЛИЙ 2022-2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

 1. Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №334 Дніпровської міської ради (далі - КЗДО №334 ДМР)   здійснює свою діяльність керіючись:
 • Конституцією України
 • Конвенцією «Про права дитини»  
 • Законами  України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про дорожній рух», «Про охорону дитинства», «Про пожежну без­пеку», «Про охорону праці», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про організацію трудових відносин  в умовах воєнного стану»
 • Листами  МОН №1/3845-22 від 02.04.2022 «Методичні рекомендації щодо здійснення освітньої діяльності з питань дошкільної освіти на період дії правового режиму воєнного стану»,   №1/6894-22 від 22.06.2022 «Про методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в закладах дошкільної освіти в літній період» та №1/8504-22  від 27.07.2022 «Про окремі питання діяльності ЗДО у 2022-2023 навчальному році»
 •  Колективним  договором  між адміністрацією та профспілковим комітетом первинної організації Місцевої професійної спілки «ОБ’ЄДНАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ» Комунального закладу освіти  «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 334» Дніпровської міської ради  на 2021-2024 роки
 • Статутом КЗДО (ясла-садок) №334 ДМР (редакція 2021р)
 • Правилами внутрішнього розпорядку  
 • Посадовими інструкціями
 • «Положенням про порядок здійснення інноваційної діяльності»  
 • Інструктивно-методичним листом «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі»

КЗДО №334 ДМР  забезпечений кваліфікаційними педагогічними кадрами, які постійно підвищують свій професійний рівень.

Слід зазначити, що на сьогодні, підвищення кваліфікації педагогічних працівників не обмежується лише курсами підвищення кваліфікації. Підвищення кваліфікації педагогів на сучасному етапі здійснюється шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти за очною, заочною, дистанційною формами навчання або їхнім поєднанням. Педагоги мають можливість самостійно долучитися до короткострокового підвищення кваліфікації шляхом участі у тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-нарадах, вебінарах, майстер-класах  різної професійної тематики і проблематики.

Так упродовж 2022-2023 навчального року всі педагоги закладу вивчали сучасні актуальні проблеми та окремі аспекти дошкільної освіти через вище зазначені шляхи та отримали відповідні сертифікати: Освітня толока -  «Дошкілля_Edication_weeks», «Базова психологічна допомога в умовах війни», «Перша домедична допомога в умовах війни», «Мінна безпека.Дивись під ноги, дивись куди йдеш» .

 2.  КЗДО №334 ДМР  здійснює освітню діяльність відповідно   річного плану роботи, освітніх   програм закладу 

Освіта дітей дошкільного віку у КЗДО №334 ДМР здійснюється в  межах Базового компонента дошкільної освіти (редакція 2021р.) та проводилась за комплексною освітньою програмою для дітей раннього та передшкільного віку «Стежинки у Всесвіт»,   наук.каерівник - Катерина Крутій;  з використанням:  парціальної грограми для закладів дошкільної освіти «Дошкільнятам – освіта сталого розвитку» - Гавриш Н.В., Пометун О.І.; альтернативної програми формування культури інженерного мислення в дітей переддошкільного віку «STREAM –освіта, або Стежинки у Всесвіт»  - наук.керівник Катерина Крутій;  парціальної програми з національно-петріотичного виховання для дітей середнього та старшого дошкільного віку «Україна – моя Батьквіщина»  за заг.науков.редакцією Рейпольської О.Д., парціальною програмою «Формування математичної компетентності у дітей дошкільного віку» - Зайцева Л.І.

3. Структура календарного планування та контроль

   Планування освітньої роботи здійстнюється віповівдно до затвердженого  на педагогічний раді річного плану закладу та розкладу освітньої  діяльності і складається з перспективного  та календарного планування.  Щоденна діяльность педагогів  фіксувалася  у індивідуальних планах освітньої роботи педагогічних працівників КЗДО №334 ДМР. 

Щодо контролю за станом освітнього процесу в дошкільному закладі,  то воно було системним, відповідало річним завданням закладу і було спрямоване не лише на виявлення недоліків, а й на поглиблене   вивчення стану навчального  процесу з метою його удосконалення, надання своєчасної допомоги педагогам.   Тож у  КЗДО №334 ДМР було розроблено механізм моніторингу та контролю якості дистанційного навчального прцесу,  до якого,  зокрема, входило подання  педагогами щотижневої  звітності,  що відображали всі виконані форми   діяльності.

Адміністрація закладу  та ДГП ДМР постійно контролювали  виконання річного плану.

Згідно аналізу вносилися відповідні корективи. Систематично здійснювався контроль за проведенням освітньої,   просвітницької  діяльності тощо.

Результати контролю обговорювалися на виробничих нарадах, нарадах при в.о.директора, педагогічних радах. Для якісної реалізації головних задач систематично проводилось вивчення стану організації навчально процесу

4.Діяльність методичного кабінету

Методична робота в ЗДО ґрунтується на сучасних досягненнях психолого-педагогічної науки з урахуванням професійної та особистої зрілості педагогів і була спрямована у 2022/2023 навчальному році на підвищення професійного рівня педагогів.

Кількісний і якісний аналіз оцінювання рівня організації методичної служби в ЗДО показав, що всі форми методичної роботи (педради, консультації, семінари, семінари-практикуми, колективні перегляди занять) носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли розвитку творчої активності педагогів, підвищенню рівня їх інноваційної компетентності.

Найважливішою формою підвищення рівня креативності та педагогічної майстерності педагогів становить  педрада.

Проведені протягом навчального року у КЗДО №334 ДМР педради відзначались актуальністю, науковістю педагогічною доцільністю тематики та інноваційним підходом до їх проведення через використання інтерактивних форм та методів роботи. Заслуговує на увагу рівень проведення та результативність засідань.

  З високим рівнем зацікавленості проходили  семінари, тренінги  з педагогами. Зміст проведених семінарів складався з теоретичних, практичних завдань і використання активних та інтерактивних форм роботи з кадрами.  Як результат -  підвищилась ефективність діяльності колективу.

Для проведення якісного дистанційного навчання, на допомогу педагогам  було створено   Classroom–педагоги, де розміщувалися  матеріали проведених педагогічних рад, консультацій, пам’ятки, поради  тощо.

З метою реалізації завдань річного плану   проводилися  колективні перегляди занять у синхронному та асинхронному форматах (через Classroom,  Meet).

Для вирішення річних завдань були підготовлені змістовні консультації для педагогів.

Методична робота в ЗДО була максимально гнучкою, сприяла підвищенню інноваційного потенціалу педагогів – у роботі з педагогами переважали інтерактивні форми методичної роботи, в яких мав можливість взяти участь кожний педагог.

У закладі діє творча група, яка протягом навчального року продовжувала  дослідницько-аналітичну роботу у напрямку  впровадження освітньо-виховної роботи з використанням інноваційних педагогічних технологій у ЗДО,   серед яких:  «Використання моделювання в навчанні:  переказ  казок і коротких оповідань дітей дошкільного віку», «Здоров’язберігаючі технології – інноваційний крок в освіті»,

«Са-Фі-Дансе. Танцювально – ігрова гімнастика», «Технологія фізичного виховання дітей за методикою М.Єфименко», « Використання системи Карла Орфа на музичних заняттях.

Упродовж року забезпечувався організаційно-методичний супровід   святкових заходів в форматі дистанційного навчання з висвітленням в групових Classroom, в групах «Рябінушка»м.Дніпро та «Smart –освіта» на сторінці Facebook , сайті закладу.

 Вся ділова документація вихователя-методиста та педагогічних працівників в ЗДО ведеться  державною мовою з дотриманням нормативно-законодавчих  вимог.

Упродовж навчального року активно використовувались ІКТ в методичній діяльності ЗДО:

• висвітлення діяльності закладу на сайті ЗДО та сторінках  Facebook;                                    •   використання «Курс «Дошкілля»;

•   ведення ділової документації.

• мультимедійний супровід різноманітних форм методичної роботи (педагогічних рад, семінарів, консультацій, засідань творчої групи);

 • робота педагогів із самоосвіти через опрацювання Інтернет-ресурсів з питань дошкільної освіти.

Разом з тим в  роботі ЗДО нагальними залишаються такі  питання з інформатизації, як:

• недостатня ІКТ-компетентність деяких педагогів;

• недостатня оснащеність ЗДО комп’ютерною технікою.

  Спираючись на вище зазачене,  слід відмітити що методична робота з педагогічним колективом протягом 2022-2023 навчального року проводилася на достатньому рівні, її результатом є такі показники:

 • підвищення педагогічної майстерності, творчого потенціалу пе­дагогів;
 • використання набутого досвіду більшістю педагогів колективу;
 • удосконалення змісту, форм і методів методичної роботи в закладі;
 • сприятливий психологічний клімат у колектив

5.Результати моніторингу якості освіти компетентності  дітей

Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №334 ДМР  — освітній заклад, що забезпечує реалізацію права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту.

Моніторинг  якості освіти компетентності  дітей впроводився відповідно до затвердженого ПОЛОЖЕННЯ про внутрішню систему забезпечення якості освіти у Комунальному закладі дошкільної освіти (ясла-садок) №334 Дніпровської міської ради та згідно з планом-програмою проведення внутрішнього моніторингу якості освіти в КЗДО №334 ДМР й полягав у :

моніторингу рівня розвитку дітей дошкільного віку шляхом спостереження за дітьми під час проведення асинхронного/синхронного формату навчання в   Classroom,  Meet та оцінювання рівня розвитку дітей раннього віку через  вивчення результатів продуктивної діяльності дітей;

- вивчення (вибіркове, тематичне та комплексне) стану освітнього процессу через безпосереднє спостереження за діяльні­стю дітей та вихователів через   Meet

-  вивчення результатів практичної діяльності дітей (малюнків, аплікацій, виробів з глини, пла­стиліну, природного матеріалу, паперу тощо)  та   педагогічної документації

Отримані результати  свідчить, про те,  що діти, відповідно до віку,  володіють загально-навчальними вміннями та навичками, вміють узагальнювати, аналізувати, порівнювати. Мають достатній рівень соціального розвитку, дотримуються етичних форм в спілкуванні з дорослими, володіють формами висловлювання, вмінням вести діалог.

У закладі створено належні навчально-методичні  умови. Методичне забезпечення відповідає вимогам Типового положення про методичний кабінет і складається з державних та додаткових програм, посібників, методичної літератури, затвердженої МОН України, а також Листів МОН України, Листів ДГП ДМР і методичних рекомендацій, щодо планування та організації навчального  процесу відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти  

У методичному кабінеті  в наявності нормативно-правові та інструктивно-методичні документи, що регламентують діяльність   закладів дошкільної освіти.

Книжковий фонд КЗДО №334 ДМР  забезпечений методичною літературою відповідно до  ліній розвитку БКДО та програм, за якими працює заклад. Особлива увага приділяється впровадженню методичних посібників, рекомендованих МОН України.  На постійній основі  діюча виставка  «Новинки методичної літератури».

Усі методичні матеріали кабінету систематизовані і упорядковані за окремими розділами: матеріали по роботі з педагогічними кадрами та батьками (матеріали семінарів, методичних об’єднань, ШППД, педагогічні виставки, конкурси), бібліотека, методичні розробки за лініями розвитку, наочність тощо. Бібліотечний фонд складається із наукової, довідкової, енциклопедичної літератури, методичних посібників тощо.

У методичному кабінеті створені комфортні умови для самостійної індивідуальної роботи педагогів: є каталоги на весь необхідний методичний матеріал, кабінет обладнаний місцями для роботи в достатній кількості.

Методичний кабінет оснащено традиційними технічними засобами:    комп'ютером,  БФП,  ламінатором,  підключено Wi-Fi   мережа  інтернет.

Методична література в кабінеті систематизована за лініями розвитку БКДО. Для зручності користування літературою вихователем-методистом складена тематична картотека.

На сайті закладу постійно діє розділ «Методичний вісник»,  де на допомогу вихователям пропонуються актуальні методичні матеріали та  електронні посилання  на корисні сайти,  для використання в освітньому процесі.

6. Забезпечення медико-соціальних та психолого-педагогічних умов.

У закладі створені належні медико-соціальні  умови – в наявності приміщення медичного призначення: медичний кабінет, ізолятор, маніпуляційна, убиральня, приміщення для виготовлення дезінфікуючих розчинів.  Всі вони  мають  задовільний стан,   забезпечені ліками, медичним обладнанням та інвентарем. Оснащення медичного кабінету дошкільного навчального закладу - відповідають вимогам   наказу Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освітиі науки України «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі» від 30.08.2005 № 432/496.

        Медичним працівником - сестрою медичною старшою,  протягом року   здійснювалися такі види робіт як організаційна, протиепідемічна,  оздоровчо-профілактична,   санітарно-просвітницька та гігієнічна.

Зокрема, контролювався розподіл навчального навантаження на тиждень за віковими групами відповідно до  вимог  Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234) та Наказу Міністерства освіти і науки №446 від 20 квітня 2015 року «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності».

Відповідно до річного плану роботи ЗДО протягом року проводилась ретельна робота з охорони життя та здоров’я дітей, запобігання дитячого травматизму.

Ці питання знаходяться на постійному контролі адміністрації закладу дошкільної освіти, обговорюються на педагогічних радах, виробничих нарадах, батьківських зборах, інформаційних повідомленнях  в групових Classroom. 

 Щодо попередження різних видів травмування дітей проводилися  різноманітні форми роботи з дітьми: заняття,   дидактичні ігри,   тощо, за допомогою яких у дітей формувались уявлення про можливі небезпечні ситуації, стереотипи поведінки в умовах загрози та виникнення небезпечних ситуацій. .  

Адміністрація закладу та працівники постійно працюють у напрямку  забезпечення  достатнього  рівня формування здорового та безпечного середовища, що сприяє розвитку дітей та їх адаптації до нових умов сьогодення.

Тож, велика увага протягом навчального року колективом  дошкільного закладу приділялася  формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей

   Забезпечення   психолого-педагогічних умов   відбувається за рахунок дії у закладі психолого-педагогічного супровіду  дитини —     системи професійної діяльності, спрямованої на створення максимально сприятливих умов для успішного навчання, виховання і розвитку кожної дитини, розкриття і реалізації її особистісного потенціалу.

Педагогічний колектив  закладу дошкільної освіти продовжує реалізувати завдання Базового компонента дошкільної освіти, втілювати в практику оптимальні форми і методи роботи з  розвитку особистості дитини, її нахилів та здібностей, життєво важливих умінь і навичок, формуванню компетентної поведінки в різних життєвих ситуаціях.

Для забезпечення якісного дистанційного навчання у закладі було створено  Classroom  для кожної групи,  куди відповідно до затвердженого розкладу занять та  видами  діяльності за освітніми лініями БКДО викладалися заняття в асинхронному та синхронному форматах, тематичні заходи консультації,  поради для батьків  тощо.

Протягом навчального року було проведено ряд психолого-педагогічних заходів з формування ціннісних орієнтацій дітей, зокрема, заходи з національно-патріотичного виховання, з безпеки життєдіяльності, екології, здорового способу життя та ін.

Проводилася  системна робота з ознайомлення дітей з основними правилами особистої безпеки в навколишньому середовищі.     Активно використовувалися  методичні матеріали, що  допомагають залучити дітей до практичного засвоєння знань з особистої  безпеки..

Для всебічного розвитку дошкільнят на протязі навчального року в ЗДО для дітей старшого дошкільно віку працював гурток  з іноземної мови «Мої англійські друзі». Результатом цієї роботи є те, що діти 5-6 років проявляють інтерес до вивчення іноземної мови, досягають навчальних цілей, встановлених для свого вікового рівня, та мають базові знання та навички, що дозволяють їм розуміти прості тексти, виконувати ігрові вправи, що відповідають змісту Програми.

         Для розвитку творчої особистості  дошкільнят  в середніх і  старших групах ЗДО організована гурткова робота художньо-продуктивного  спрямування  «Горобинка».  Яка  допомагає розкрити творчий потенціал кожної дитини, стимулювати креативний розвиток дошкільнят.  

 Основою успішного психолого-педагогічного супроводу дитини в КЗДО №334 ДМР є співпраця всіх учасників освітнього процесу: вихователів, практичного психолога, батьків. Для забезпечення якості цього процесу у закладі постійно  проводяться заходи,  що з одного боку призначені удосконалювати фахову майстерність педагогів, зокрема поглиблювати їхні знання про особливості психічного розвитку та формування особистості дітей, вчити розуміти стан дітей. З іншого боку – підвищувати   психолого-педагогічну культуру батьків, залучати їх до спільної діяльності з педагогами.

Таким чином, КЗДО №334 ДМР:

• задовольняє потреби громадян відповідної території в здобутті дошкільної освіти;

• забезпечує відповідність рівня дошкільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти;

• створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання;

• формує у дітей гігієнічні навички та основи здорового способу життя, норми безпечної поведінки;

• сприяє збереженню та зміцненню здоров'я, розумовому, психологічному і фізичному розвитку дітей;

•  здійснює психолого –педагогічний патронат, взаємодію з сім'єю;

• є осередком поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей дошкільного віку; додержується фінансової дисципліни, академічної доброчесності, праціє в напрямку збереження  та зміцнення матеріально-технічну базу;

• здійснює інші повноваження відповідно до статуту закладу дошкільної осваіти.

Означені завдання   реалізовуються  на різних рівнях. На державному рівні цей процес забезпечується своєчасним та миттєвим законотворчим реагуванням на освітні виклики, що постають в умовах воєнного стану. Зокрема, 20 березня 2022 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану». Він створює умови для відновлення якісного та безпечного освітнього процесу в умовах воєнного стану. Державні гарантії педагогічним і науково-педагогічним працівникам визначає нова стаття 57-1 Закону України «Про освіту».

Діяльність закладу спрямовано  на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: створення належних умов для отримання дітьми дошкільної освіти, зокрема розбудови безпечного і здорового освітнього середовища;  забезпечення дієвості особистісно орієнтованої освітньої системи та реалізація принципів демократизації, гуманізації та індивідуалізації, інтегративності педагогічного процесу в закладі дошкільної освіти.

Так, упродовж 2022-2023 навчального року освітній процес у КЗДО №334 ДМР  було спрямовано  на вирішення основних  річних завдань:

 • Створення безпечного, комфортного середовища для всіх учасників освітнього процесу.
 • Формування соціально-громадянської компетентності дітей дошкільного віку.
 • Підвищення якості освітньої діяльності закладу через використання ІКТ технологій 

Результати  діяльності

Зусилля педагогічного колективу спрямовані на те, щоб якнайкраще підготувати своїх вихованців до життя, озброївши їх знаннями, практичними вміннями та навичками.

Під час роботи за навчальний рік досягнуті такі результати:

 • забезпечення високої якості освітніх та виховних послуг;
 • створення сприятливої атмосфери для розвитку особистості дитини;
 • успішне підготовка дітей до шкільного навчання.

Рекомендації

На основі аналізу роботи закладу протягом навчального року, можна зробити наступні рекомендації щодо подальшого розвитку закладу:

 • забезпечити подальше зміцнення матеріально-технічної бази ЗДО;
 • розробити більш ефективну систему співпраці з батьками, зокрема, організувати більше індивідуальних консультацій та залучити батьків до участі в житті закладу;
 • в подальшому розвивати педагогічну майстерність педагогічного колективу, забезпечивши проведення регулярних семінарів та тренінгів;
 • розробити план заходів, щодо  визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою    кваліметричної моделі,   адаптований до нових соціальних умов  воєнного стану. (якщо дію воєнного стану буде продовжено) та використовувати відповідно до вимог чинного законодавства;
 • організувати більш активну роботу з підтримки культурно-історичної спадщини на місцевому рівні.

Таким чином, аналіз роботи дошкільного закладу за минулий рік показав, що освітній процес здійснювався за пріоритетними напрямками згідно річного плану на протязі всього навчального року, так і його принципи, як актуальність, конкретність, об’єктивність, динамічність дотримуються.  

Як засвідчив аналіз діяльності закладу дошкільної освіти за минулий навчальний рік, проведена системна та послідовна управлінська, методична та організаційно-педагогічна робота сприяла успішному виконанню поставлених завдань на навчальний рік. План роботи на 2022/2023 був реальним, виконаний на достатньому рівні. Проте розвиток дошкільної освіти залишається одним із пріоритетних напрямів державної політики у галузі освіти.

      Продовжуючи роботу щодо підвищення результативності освітнього  процесу з метою ефективності впливу роботи дошкільного закладу на розвиток особистості дитини та з погляду на проблеми, які виявлено у 2022/2023 навчальному році, колектив ЗДО  визначив такі основні завдання на наступний 2023-2024 навчальний рік:

 • Підвищення якості освітньої діяльності закладу
 •  Збереження, зміцнення психічного та фізичного здоров‘я дітей дошкільного віку в нових соціальних умовах воєнного стану. (якщо дію воєнного стану буде продовжено)
 • Формування соціально-громадянської компетентності дітей шляхом зміцнення  національної ідентичності, утвердження позицій громадянина своєї країни, виховання ціннісного ставлення до своєї родини як частини історії, традицій, культури свого народу
 • Формування культури українського мовлення між учасниками освітнього процесу як основи формування національно-патріотичних почуттів. Спрямувати діяльність педагогів на формування розмовного мовлення дітей шляхом використання сучасних технологій, розвитку зв'язного мовлення, акцентувати увагу на підвищенні рівня культури українського мовлення дошкільників. 
 Аналіз результатів освітньо-виховної роботи Комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 334» за 2021-2022 навчальний рік

 

ЗАГАЛЬНІ  ВІДОМОСТІ ПРО   ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

Комунальний  заклад  дошкільної  освіти   (ясла-садок) № 334  Дніпровської міської ради,  введено  в дію у 1977 році,  розраховано  на 205 місць, наразі наповнюваність становить 220 місць

Юридична адреса:  вул. Івана Сокульського 2, м.Дніпро, Амур-Нижньодніпровський район, 49021

         Заклад дошкільної освіти діє згідно з Конституцією України, Конвенцією «Про права дитини», Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про дорожній рух», «Про охорону дитинства», «Про пожежну без­пеку», «Про охорону праці», «Про забезпечення санітарно-епідеміологічних норм», «Колективною угодою між адміністрацією, профспілковим комітетом та трудовим колективом», Правилами внутрішнього розпорядку, Посадовими інструкціями,  «Положенням про порядок здійснення інноваційної діяльності», Інструктивно-методичним листом «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі».

      У яслах-садку протягом 2021 – 2022 навчального року функціонувало  11 груп, з них:

      груп  раннього віку –3,

      груп дошкільного віку –8.

  Режим перебування дітей,  як зазначено вище - 10,5 (10 груп), 12 годин (1 група чергова)

 1.        У зв’язку з введенням 24.02.2022 на території України воєнного стану у відповідь на агресію Російської федерації проти України, заклад знаходився на простої. З 11.04.2022 року відновив свою діяльність у дистанційному режимі, керуючись наступними нормативними документами: Закон України «Про організацію трудових відносин  в умовах воєнного стану», лист  МОН №1/3845-22 від 02.04.2022 «Методичні рекомендації щодо здійснення освітньої діяльності з питань дошкільної освіти на період дії правового режиму воєнного стану», листів МОН №1/6894-22 від 22.06.2022 «Про методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в закладах дошкільної освіти в літній період» та від 27.07.2022 №1/8504-22  «Про окремі питання діяльності ЗДО у 2022-2023 навчальному році»

       Заклад працював за оновленим Базовим компонентом дошкільної освіти України. (схвалено  на колегії Міністерства від 04.05.2012) та за  програмою   «Стежинки у всесвіт»,  наук. керівник  К.Л. Крутій.   

     Робочий навчальний план дошкільного навчального закладу враховує вимоги Закону України «Про дошкільну освіту», «Про освіту», Національної доктрини розвитку освіти, Конвенції про права дитини, інструктивно-методичні рекомендації "Щодо особливостей організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2021/2022 н.р."

   Матеріально-технічне зміцнення відбувалося як за бюджетні кошти так і за рахунок позабюджетних благодійних внесків. Так в 2021-2022  навчальному році було за рахунок благодійних внесків було здійснено:

придбано енергозберігаючі  лампи для забезпечення відповідного рівня освітлення;

ремонт комп,ютеру, заправка картриджів для БФП;  

вивіз листя та сміття,  обрізка сухостію;

придбано світлодиодні світильники (приміщення медичного блоку, пральні, коридору);

забезпечено інтернет зв’язок (дві точки);

оплачуються послуги ГШР по протитривожному сповіщенню;  

для  забезпечення якісного освітнього процесу -  придбана  методична  література, канцелярські товари;

здійснено ремонт в спортивній залі та згідно припису Держспоживслужби

для утримання території садка в належного стані поновлюється хозінвентар;

 постійно поновлюється  запас  частин для ремонту та заміни   обладнання що вийшло з ладу;

здійснено повірку манометрів;

проходить підписка на періодичні видання: «Вихователь-методист», «Практика управління дошкільним закладом», «Наще місто», «Безпека Придніпров’я». 

    За державні кошти у КЗДО  здійснено:

 річну  страховку педагогів закладу; 

 проведено технічне обслуговування системи доочищення питної води;

проводяться роботи з вивозу та утилізації сміття;

 проводяться послуги  з санітарно-гігієнічної обробки приміщень;

  здійснювалася доставка бутильованої  питної води негазованої для приготування дитячого харчування та  пиття «СОНЕЧКО» 6 л;

 в межах підготовки до нового опалювального сезону здійснено промивку мереж опалення та проведено гідравлічні    випробування мереж опалення.

 Колектив закладу складає  47 працівники,  з них :
      - педагогічні  працівники  -  23 особи,
      молодший технічний  персоналу -  24 особи.
Склад педагогічних кадрів на 2021-2022  навчальний рік :
-    Директор КЗДО  - 0;
-    вихователь-методист -1 ;
-    практичний психолог - 1;
-    музичні керівники - 2;
-    керівник гуртка «Горобинка» – 1;

-    керівник гуртка «Мої англійські друзі» – 1;

 -   вихователі – 17    

Усі педагоги систематично працюють над вдосконаленням своєї фахової майстерності,  приймають участь у  он-лайн вебінарах, поширюють   свій  педагогічний досвід на методичних заходах. З метою пошуку нових технологій, форм і методів роботи.  Протягом року у закладі діяла  творча група вихователів: керівник - вихователь-методист, в.о.директора  Т.В.Борисова;  учасники: Л.В.Слєпцова, музичний керівник,; А.О.Галушко, вихователь; І.П. Цибулько, вихователь;  О.М.Гавриленко, вихователь.  В.В.Хапиліна, вихователь,  які продовжили  працювати над  проблемою: "Вивчення та впровадження сучасних інноваційних технологій ", впроваджуючи мету:

 • Формувати у старших дошкільників уявлення про причиново-наслідкові зв’язки у природі під час організованої експериментально-дослідницької діяльності
 • Упровадити в освітній процес молодших груп систему  роботи з екологічною  казкою, щоб формувати уявлення дітей про навколишній світ
 • Формувати в дітей основи сталого способу життя завдяки участі у проєктній діяльності природничо- екологічного змісту

На протязі 2021-2022  н.р. творча група плідно працювала  та:

З 11.04. робота продовжилася в дистанційній формі через viber-групу «Педагоги» та полягала в :
 - Наданні методичних рекомендацій за темою «Розвиток інженерного мислення дошкільників під час взаємодії з об’єктами природи»;

 • Підготовка та проведення семінару-практикуму «Педагогіка емпауерменту для формування дій, спрямованих на сталий розвиток»;
 • Провели тест-анкетування «Діагностика професійної компетентності педагогів щодо природничо-екологічної освіти дошкільників»

  Організувати роботу з дітьми на належному рівні допомагає постійна самоосвіта педагогів та підвищення їх кваліфікації шляхом відвідування методоб’єднань, семінарів, своєчасного проходження атестації та курсової перепідготовки.

Пройшли I етап курсової перепідготовки на базі ДАНО та заплановано  II:

з/п

ПІБ

педагога

Освіта

 

 

Пед-стаж

Категорія, пед.

звання

Назва курсу, терміни  при ДАНО

1.

Сидорська Віра Миколаївна  

 Неповна вища,

Дніпропетровський педагогічний коледж Дніпропетровського державного університету імені Олеся Гончара,  2015р. НР № 45686996.

2

11  тарифний  розряд

 

Вихователі закладів дошкільної освіти, які не мають кваліфікаційної   категорії  або звання «Вихователь – методист»

 

 

2.

Сергєєва Тетяна Андріївна 

Середня-спеціальна, Міжшкільний навчально-виробничий комбінат АНД району м.Дніпропетровська

1980р.,

 Св-во.: А № 307354.

 13 р.

10 тарифний розряд

Вихователі   закладів дошкільної освіти (групи раннього віку)

 

3

Несмашна Любов федорівна

 

Неповна вища

Дніпропетровське педагогічне

училище, 1995р.,

ЗГ № 018689.

 

28 р

11 тарифний розряд

Вихователі   закладів дошкільної освіти (групи раннього віку)

4.

Слєпцова

Людмила

Вікторівна

Неповна вища, Дніпропетровське педагогічне училище 1973р., Ш № 156546

 

46 р.

9  тарифний  розряд, пед.звання  «Вихователь- методист» 2018 р .

Музичні керівники закладів дошкільної освіти

 

5.

Мисник Наталя Володимирів-на

Неповна вища,   Касимівське педагогічне училище Рязанської обл., 1977р.,  Я № 694833. Вошкільне виховання. Вихователь дитячого садка

27 р.

 

11тарифний розряд,

пед.звання «Вихователь-методист»,

2018 р.

Вихователі закладів дошкільної освіти, які не мають кваліфікаційної   категорії  або звання «Вихователь – методист»

 

Пройшли   курсову перепідготовку на базі ДАНО та отримали свідоцтво:

з/п

ПІБ

педагога

Освіта

 

 

Педстаж

Категорія, пед.

звання

Назва курсу, терміни  при ДАНО

1.

Борцова Світлана Вікторівна  

Повна вища педагогічна,

ДНУ, бакалавр з психології і мови та літератури(англій-ської), 2004 р.,

НР №25420259,

ДНУ, психолог, учитель англійської мови., 2005,р.,

НР №28092047

7 р.

10  тарифний  розряд

 

Вчителі англійської мови,  які викладають англійську мову у початковій школі»

 За   2021-2022 навчальний  рік  успішно пройшли II етап курсової перепідготовки на базі ДАНО та  атестацію наступні педагоги:

№ з/п

П.І.Б.

педагога

Посада

педагога

Пед.

стаж,

років

Рік курсової перепідготовки

Категорія,

педзвання педпрацівника

 

 

Корнієнко Лідія Семенівна

 

 Практичний психолог

56  р.

2021

Підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії».

 

Мудрак Валентина Юріївна

Вихователь

17 р.

2021

Підтверджено

11 тарифний розряд

 

Асмоловська Дарина Сергіївна

 

Музичний керівник

14  р.

2021

 

Підтверджено

9 тарифний розряд

А також підтвердили свою кваліфікацію на новій посаді після проходження курсової перепідготовки

№ з/п

П.І.Б.

педагога

Посада

педагога

Пед.

стаж,

років

Рік курсової перепідготовки

Категорія,

педзвання педпрацівника

 

 

Борисова Тетяна Вікторівна

 

 Вихователь-методист

16  р.

      2020

Підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».

Протягом 2021-2022 навчального року    КЗДО  №334  ДМР працював також в умовах дії адаптивного карантину тож робота з педагогічними кадрами проводилася з дотриманням всіх карантинних заходів, а з 11 квітня 2022 – в умовах дії воєнного стану на території України з дотриманням всіх . 

 Так протягом 2021-2022  навчального року було проведено:  

Педагогічні ради:

№1  Установча «Основні пріоритетні напрями освітньої роботи у новому 2021-22 навчальному році»

№2 «Формування здоров’язбережувальної компетентності дитини-дошкільника згідно вимог БК редакції 2021 р. або Виховання здорової дитини  в сучасних умовах»

 №3 «Формування екологічно, економічно й соціально доцільної поведінки, як основи прородничо-екологічної компетентноості дошкільників в контексті освіти для сталого розвитку»

 №4 «Навчальний рік позаду: підсумки, реалії, проблеми зустрічаємо літо» - аналіз якості та результативності організації освітньої діяльності колективу КЗДО  в 2021-2022 н.р, стан готовності до літнього оздоровчого періоду».

Також педагогами були проведені такі відкриті  перегляди:

 18.01.2022   - Базовиий компонент освітній напрям «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»      група раннього віку № 1, вихователь  Мудрак В.Ю.

    15.02.2022 -    Освітній напрям  «Дитина у світі мистецтва» базового компоненту дошкільної освіти  музичний керівник Асмоловська Д.С;

  19.01.2022 - Базовиий компонент освітній напрям «Особистість дитини» практичний психолог Корнієнко Л.С.

     Значну роботу з дітьми протягом року проводили  музичні  керівники    Слєпцова Л.В. та Асмоловська Д.С.:

 • Святковий ранок  «Садочок двері відчиняє, діточок всіх зустрічає!»
 • До  Міжнародного дня музики -  1 жовтня 2021  - музична розвага «Її величність - Музика»
 • Святкові ранки «Королеву  Осінь на свято завітала – дарунки роздавала»
 • До Дня скоромовки  08.11.21р. – проведення  Літературної розваги «Українські скоромовки»
 • Організація та проведення Новорічних свят  «Зимові фантазії», «Новорічний карнавал»
 
 • Фольклорне свято Стрітення 
 • Фольклорна розвага "Різдво іде –радість "

 

 

А вже у дистанційному форматі   були представлені заходи:         
 •  Великодня  «Великдень зустрічаємо, радіємо, співаємо» /24.04.2022/
 • Провести музичну розвагу „Святий Миколай, наших діточок вітай”
 •  

 

 • Дня Вишиванки – 19 травня  святковий захід  «А над світом українська вишивка цвіте» (за активної участі родин вихованців)
 •   Міжнародного дня захисту дітей  розвага «Подорож країною дитинства»
 • народознавчого свята «Зелена неділя» - День народних ігор «Таємниці народних ігор» 
 •   28 липня  - Дня  Української державності.  
 •  Дня  «Ой на Івана, ой на Купала» 
 • Дня Незалежності   «Дня народження Країни»

   Також розважально-спортивні свята проводили спільно муз.керівник    та вихователі:

Розвага «Ми завжди зі спортом дружимо»  -  до Дня  фізичної культури і спорту України – 10 вересня

 • До  Дня українського козацтва - 14 жовтня -  спортивна розвага  «Ми - нащадки козацького роду»

Тематичні Дні та Тижні очно:

 • Тиждень безпеки в КЗДО «Абетка безпеки дошкільника» 01.11.2021 - 05.11.2021  (темат.заняття, роваги, ігри, бесіди,пробл. ситуації та ін.)
 • До Дня скоромовки  08.11.21р. – проведення  Літературної розваги «Українські скоромовки»
 •  Семінар-тренінг для батьків   «Ненасильнецьке спілкування
 • Проведення тематичного Дня права в межах  Міжнародного дня прав людини - 10 грудня 
 • Проведення Тематичного дня до Дня Соборності -22.01.20

З 14 квітня 2022 року  дистанційно:

 • Тематичний день  Космосу  -  до Всесвітнього дня авіації і космонавтики 12.04.2022
 • Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності дітей - 18.04.-22.04.2022
 • До дня психолога – 23 квітня - Тиждень       психології в ДНЗ 
 • До Дня  пам’яті та примирення – 8 травня – презентація «Маки пам’яті»
 • "День Сім’ї" (презентація творчих робіт на   тематику, виставка дитячих робіт,)
 • до Міжнародного дня захисту дітей  - «Віртуальна подорож країною дитинства»
 • Тематичний День допомоги  «Маленька допомога великому світу» — до Всесвітнього дня охорони довкілля- 05.06.2022 
 • Тематичний день «Ми живемо на Україні, ми дуже любимо її» (до дня Конституції)
 • Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності дітей - 18.07.-22.07.2022
 • До міжнародного дня дружби -30 липня - День дружби «Як стати другом»
 • «Медовий, яблуневий та горіховий Спаси» 
 • До  «Дня народження Країни»

На  протязі року для педагогічного колективу були  проведені очно: 

Семінари-практикуми:

-  «Любов до дітей — основа педагогічної майстерності»;

 -«ІКТ в освітньому процесі: переваги й недоліки»
-  «Вчимося поважати» -  межах  інклюзивної освіти в КЗДО;   

-  «Підвищуємо організаційну культуру в педагогічному колективі»;

- «Вплив педагогічних стереотипів на професійну діяльність вихователя».

Дискусія з педагогами  «Хлопчики - дівчатка» (статеве виховання).

Тренінг  «Я малюю радість, або Як зміцнити емоційне здоров’я дітей»

Майстер-клас для педагогів:  «Мандрівка Морем Здоров’я»

Педагогічні години:

 • рекомендації для вихователів «Розвивальне середовище не напоказ, а для дітей»
 • «Впроваджуємо оновлений БК ДО,  лінія «Особистість дитини»

Консультації  для вихователів:

 • «Секрети вдалої взаємодії з малюками» (попередження й подолання педагогічної занедбалості).
 • «Сім раз відмір, або Як навчити дітей вимірювати»
 • «Як вихователю підготуватися до роботи з дітьми в літній період»

Круглий стіл

 • «Город на підвіконні, цікаві ідеї»;
 • «Розвиток емоційно-естетичного ставлення до краси літньої пори року»;
 • «Проєктування розвивального та безпечного простору групових приміщень».

Обмін досвідом між вихователями дошкільного закладу «Як поліпшити адаптацію дитини до нових умов життя»

Об’єктове тренування  з дітьми та персоналом: евакуація та дотримання правил поведінки під час виникнення надзвичайної ситуації (за сигналом "Увага всім!"

Пройдено он-лайн тренінг та отримано сертифікати з мінної безпеки «Навчання з попередження ризиків від вибухонебезпечних предметів»

В межах  просвітницької  роботи з педколективом були надані:

-матеріали «Щодо  визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою    кваліметричної моделі»

 •  методична література «На допомогу   педагогам”
 • методичні рекомендації для вихователів  щодо особливостей організації освітнього процесу у новому навчальному році.

- поради вихователям «Любити дитину – покликання чи мистецтво»

- пам’ятка   " Як уникнути помилок у роботі з готовими матеріалами

- оновлено  папки-посібники на допомогу  в організації ОБЖД: «Захисти себе сам»

- методичні матеріалами з тем:  «Використання приро-дних чинників при оздоровленні дошкільників»;

-  практичний матеріал  «Зрозуміти дитину та її відчуття»- проблематика розвитку сенсорної інтеграції в КЗДО.

-  матеріализ теми «Як організувати проєктну діяльність дошкільників

- методичні рекомендації «Облаштування осередків розвивального середовища перед початком нового навчального року»

Загальні батьківські збори:

 •  Умови, що створено в КЗДО для вирішення завдань освітньої роботи з дітьми, готовність закладу до роботи в новому навчальному році                   

Взаємодія з батьками  у 2021-2022 навчальному році здійснювалася на як очно (на свіжому повітрі в межах території КЗДО) так і    дистанційно   з використанням інтернет ресурсів: viber та  facebook  , так було проведено:

 • Підсумки роботи колективу КЗДО за 2021 – 2022 н.р. та підготовка до літнього оздоровчого періоду (інформація)  

Групові батьківські  збори

 • „Пріоритетні напрями роботи КЗДО на 2021-2022 навчальний рік”
 • "Криза 3-х років – допоможемо нашим малюкам". 
 • "Пізнаємо світ разом – розвиваємо та навчаємо". 
 • "Дошкільник на порозі школи".         

Батьківські всеобучі:

 • «Нова редакція БК, взаємодіємо разом»
 • «Почуйте серцем голос вашої дитини

Батьківський лекторій   «Чому першачкам складно у школі? або Що батьки роблять не так»

Надано  інформацію для батьків «Секрети вдалої взаємодії з малюками», «Організація дитячого дозвілля вдома»

Оформлено в батьківських куточках  поради  психолога, лікаря:  «Найпростіші способи загартування вашої дитини», «Важливі поради маленьким мандрівникам і їхнім батькам» «Обережно, отруйні рослини»,

Консультація  " «Як поліпшити адаптацію дітей до умов дитячого садка: що потрібно знати  батькам майбутніх вихованців»

Конференція  «Підготовка дитини до шкільного життя у запитаннях і відповідях»

 Тренінгове заняття «Емоційний комфорт дитини» 

Анкетування батьків «Батьки як вихователі».

Анкетування батьків «Батьки як вихователі», «Чи готова ваша дитина до дошкільного навчального закладу?»

    Проведено акцію "Піклуємось про пташок". Разом з батьками оновити   годівнички, в старших групах визначити відповідальних за годування пташок узимку

 В межах проведення в липні «Тижня безпеки в умовах воєнного дії воєнного стану» проводилася робота з батьками через батьківські Viber –групи, група «Рябінушка» на сторінці  Facebook, де були надані матеріали за ссилками:

-   інформація   від UNICEF   «Чим зайняти дитину в надзвичайній ситуації.

-  ігри та заняття для дітей у незвичних обставинах,

- «6 порад, як батькам зберегти рівновагу»

- інформація від UNICEF  " Дитина у психотравмувальних обставинах. Як батькам надати дитині першу психологічну допомогу?»,

 -  інформація від UNICEF   «Як батькам підтримати дитину в укритті?» -

- пам'ятки  "Як діяти  під час повітряної тревоги", «Як діяти при загрозі вибуху», 

- інформація   від UNICEF   «Як говорити з дітьми про війну: поради психологів, «Війна та інфекційні хвороби: як захистити себе та дитину», «Гігієна під час війни»

 - Мультфільм ЮНІСЕФ Україна про мінну безпеку: лісовий скарб

 • інформації від  UNICEF «Поради батькам під час війни»  
 • брошура з важливою інформацією для батьків, які переживають війну разом зі своїми дітьми.

  Робота педагогічної ради  була спрямована на  питань  формування життєвої компетентності дошкільників та навичок соціальної взаємодії у дітей дошкільного віку через провідну діяльність – гру. На педагогічних годинах, нарадах розглядалися питання якісної підготовки до прогулянок, дотримання рухового режиму, принципу демократичного, правого, трудового виховання дітей, розвитку духовності, підвищенню самооцінки у дошкільнят, їх впевненості.  У роботі  активно  упроваджувався  взаємоконтроль, порівняльний аналіз  діяльності всіх ланок, дитячого закладу. Заслуговують на увагу планомірне, системне проведення комплексних, інтерактивних занять з використанням сучасних підходів до фізкультурно-оздоровчої роботи.

  Самоосвіта педагогів була присвячена наступним темам:

 •  «Освітній теренкур — ходьба зі смислом» 
 • «Фотовімельбух та інші види книжок-картинок у роботі з дітьми»
 • «Без зайвих рухів, або Східна фізкультура в дитячому садку»
 • «Одноразове дослідження чи щоденна допомога вихователю садка: розбираємося з методикою ECERS-3
 • ПРЕЗЕНТАЦІЯ   проекту  «Дерево цілей» або «Дерево розвитку групи»

        Робота дошкільного закладу з сім’єю та школою проводиться  відповідно до законів України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", Положення про дошкільний заклад. У закладі створено власну систему співпраці з батьками та школою. Розроблено Положення про батьківську раду  дошкільного закладу, затверджено угоду між дошкільним закладом і СЗШ №68 про співпрацю. Робота з родиною і школою ведеться відповідно до річного плану роботи закладу. В роботі з батьками пріоритет надається активним формам роботи: проведенню тренінгів, моделюванню та аналізу конкретних ситуацій.

      Тісний контакт у роботі з батьками дає змогу нам викликати у дітей почуття довіри до дорослих, внутрішнього спокою, комфортного самопочуття у дошкільному закладі.

  Просвітницька робота з  батьками вихованців, відображена в наступних заходах:

 • поради  «Святкуємо безпечно» (правила безпечного поводження на свята).
 • інформація "П’ять потенційних проблем майбутнього першокласника та як їх  уникнути", «Що таке правильний розпорядок дня»
 • інформація   для батьків  «Як поліпшити фізичний розвиток дитини вдома»
 • інформацію для батьків КЗДО «Готуємося в садочок: важливі навички, які потрібні малюку»  

 Також розміщуються інформація з актуальних питань модернізації змісту дошкільної освіти, розвитку дитини дошкільного віку, збереження здоров’я дошкільника. Педагогічна просвіта батьків проводиться як вихователями, так і медичною сестрою,  практичним психологом і вихователем - методистом закладу.

  Здійснювався постійний психолого-педагогічний супровід дітей та батьків з моменту впровадження в  дію  воєнного стану в Україні.

 Вихователь-методист та практичний психолог систематично зв’язки з батьківською спільнотою. В закладі діяла батьківська рада. Звернення батьків оперативно розглядаються адміністрацією закладу.

  В межах виконання та реалізації наступності між ЗДО та НУШ було заплановано та проведено:  

Засідання педагогічної ради «Формування життєвої компетенції дітей старшого дошкільного віку»

Вивчення динаміки успішності та розвитку учнів першого класу

Консультація-діалог «Сучасні методи та здоров’язбережувальні технології розвитку дитини в умовах КЗДО»

Консультація «Формування компетентностей дітей при наступності дошкільної  та початкової ланок освіти»

Реалізовуючи план  заходів щодо забезпечення наступності у роботі КЗО «ДНЗ (ясла-садок) №334»ДМР та ЗНЗ №68 у частині роботи з батьками  було проведено:

Батьківські збори на тему:

 • Анкетування батьків «Потрібна допомога в підготовці дитини до школи?»
 • Круглий стіл «Не  готові  знання, а готовність їх здобувати»
 • Консультації для батьків з питань підготовки дитини до школи та шкільних навантажень.
 • Консультації для батьків, які мають проблеми щодо виховання дітей
 • Збори батьків майбутніх першокласників «Особливості навчання учнів у 1 класі»

      Однією з пріоритетних  напрямків роботи  для  педагогічного колективу ЗДО   є збереження і зміцнення фізичного  та  психічного   здоров’я  кожного  вихованця.  У  дошкільному   закладі   працює    психологічна   служба,   що здійснює психолого-педагогічний супровід вихованців та їх родин.

      Впродовж навчального року педагогічний колектив, медичний персонал  використовували  нетрадиційні форми роботи   для   зміцнення    фізичного   здоров’я  дітей,  продовжували  впроваджувати  в  практику  здоров’язберігаючі технології, кисневі коктейлі.

  Беззаперечне виконання  постанови Головного державного санітарного лікаря   та листа Міністерства освіти і науки України від 23.04.2020 № 1/9- 219 «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти під час карантину», від 22.05.2020 № 1/9-269 «Щодо відновлення діяльності закладів дошкільної освіти», від 25.08.2021  № 8 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах дошкільної осіти на період карантину у зв’язку з поширення корона вірусної інфекції  (COVID-19) забезпечили безперебійну роботу закладу в умовах дії адаптивного карантину до 24 лютого 2022 року, а з 11 квітня 2022 вже в умовах дії воєнного стану на території України.

Так, постійно проводився  температурний скринінг дітей та персоналу закладу. 
      Під особливим контролем також температурний режим приміщень.

Під контролем адміністрації залишається і медичне обслуговування педагогічних працівників та обслуговуючого персоналу. Двічі на рік працівники проходять поглиблений медичний огляд.

     Взаємодія з сім’ями вихованців протягом року було і є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції.

Заклад дошкільної освіти підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. 

      Робота психологічної служби  ЗДО здійснювалася протягом року відповідно до головних завдань:

 • Здійснення  супроводу всіх учасників  освітнього процесу,   використовуючи   психологічні методи та засоби для збереження їх психічного, морального та фізичного здоров,я,  як чинника соціалізації особистості.
 • Профілактика станів стресових наслідків методом формування стресостійкості.
 • Психолого-педагогічне просвіта батьків з питань розвитку, навчання та виховання дітей.
 • Продовження  роботи в напрямку з  підвищення  власного професіоналізму через аналіз своєї діяльності.

Для досягнення реалізації поставлених завдань практичним психологом (соціальним педагогом) були сплановані та проведені наступні заходив як межах річного плану, а саме:

 • З батьками

- анкетування «Яка ваша дитина»,  

- консультація «Інклюзія – що це..»,

- рекомендації «Вправи та ігри з дітьми вдома  під час воєнного стану»

- консультація «Адаптація дітей до умов дитсадка»

- «Як поліпшити адаптацію дітей до умов дитячого садка: що потрібно знати  батькам майбутніх вихованців»

-  В  межах психологічної просвіти заняття для  батьків «Сім’я, яка захищає»

- в межах батьківського всеобучу "Емоційний комфорт дитини"

 • З педагогами:

- Консультація для вихователів «Секрети вдалої взаємодії з малюками»

- в межах консультативної години «Усе про соціальний розвиток дитини»

 так і за індивідуальним планом практичного психолога.

Окрема увага приділялася й психологічному супроводу всіх учасників освітнього процесу під час впровадження та дії воєнного стану на території України.

 Тематикою  звернень до практичного психолога протягом 2021-2022 навчального року були наступні питання:

№ з/п

Тематика звернень

Кіль-кість звернень

З боку батьків

1

Труднощі у навчанні

2

2

Формування психологічної готовності дошкільників до навчання в школі

25

3

Вікові та індивідуальні особливості розвитку, проблеми самооцінки дитини

8

4

Адаптація дитини до нового колективу

13

5

Допомога дітям та сім’ям, які перебувають у СЖО

2

6

Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей із сімей внутрішньо переміщених осіб

1

7

Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти

3

8

Взаємовідносини в системі «батьки-діти»

7

9

Взаємовідносини в системі «педагоги-батьки»

2

10

Обдаровані діти

3

З боку педагогів

1

Адаптація дитини до нового колективу

18

2

Формування психологічної готовності дошкільників до навчання в школі

12

3

Вікові та індивідуальні особливості розвитку, проблеми самооцінки дитини

5

4

Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей із сімей учасників АТО

2

5

Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти

5

6

«Професійне вигорання» педагогів

6

7

Формування здорового способу життя

3

8

Психологічний клімат учнівського колективу, міжособистісні конфлікти 

4

9

Взаємовідносини в системі «батьки-діти»

5

10

Взаємовідносини в системі «педагоги-батьки»

3

11

Обдаровані діти

5

12

Робота з дітьми «груп ризику»

3

З боку інших зацікавлених осіб, представників громадськості

1.

Допомога дітям та сім’ям, які перебувають у СЖО, в тому числі, які постраждали у військових конфліктах

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розвивальна  робота з дітьми проводилася за наступною тематикою:

№ п/п

Тематика

Програма (джерело, автор)

Кількість

підгруп /груп

осіб

годин

1

 

 

Розвиток соціально спрямованих навичок дітей, забезпечення емоційного комфорту, корекція  небажаних  особистісних особливостей поведінки, розвиток  комунікативних навичок дітей, а також мислення, пам’яті, уваги.

 Програма «Т.І.Прищепи  Соціалізація дошкільників в умовах ДНЗ»   

 

 

 

 

 

     6

 

 

 

 

 

42

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

2

Супровід  новоприбулих дітей в період адаптації

Програма Т.Лукша, С.Немержицька  Н.Соколова «Крокуємо з малечею дорогою адаптації»

3

58

38

1

Розвиток адекватної самооцінки дітей молодшого дошкільного  віку

Програма Хухлаєвої О.В «Стежинка до свого Я: як зберегти здоров,я дошкільнят»

3

30

23

2

Розвиток та  комунікативної, пізнавальної, емоційно-вольової і особистісної сфер  дітей середнього та старшого дошкільного віку

Програма Гуменкової Л.Г., Кашинської Г.В.   «Золоті краплинки»

3

31

20

               

    Узагальнюючи результати роботи психологічної служби КЗДО №334 ДМР, слід зазначити, що психологічне забезпечення відповідає належному рівню.  Також    слід  звернути особову увагу на систематичність, планомірність, удосконалення розвивальної  роботи, зокрема розвиток творчих здібностей дітей та аналіз нервово-психічного розвитку дітей раннього віку.

 Для збереження психічного здоров’я дітей закладом також розроблено та впроваджуються в дію на постійній основі заходи з проти дії булінгу.

   Для   виявлення ступеня відповідності результатів діяльності закладу стандартам і вимогам якісної дошкільної освіти в ДЗДО щорічно проводиться моніторинг.  Критеріями  оцінювання  є показники особистісного зростання дитини: що адекватніше, ефективніше та різноманітніше дитина розв’язує доступні вікові навчальні та життєві проблеми, то вища оцінка роботи педагогів і дошкільного закладу загалом.    

Згідно  листа МОН  України №1\9-535 від 06.11.2015 р. «Щодо  визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою    кваліметричної моделі» в межах проведення моніторингу  були залучені вихователь-методист, практичний психолог, старша медична сестра та вихователі старших груп №3, 5,8.

        Відповідно до  кваліметричної моделі,  при визначенні рівня розвиненості та вихованості дитини дошкільного віку критеріями оцінювання є рівень сформованості таких компетенцій старшого дошкільника, як-от:

здоров’язбережувальна;

особистісно-оцінна;

родинно-побутова;

соціально-комунікативна;

природничо-екологічна;

предметно-практична;

художньо-продуктивна;

ігрова;

сенсорно-пізнавальна;

математична;

комунікативна;

мовленнєва.

  Дослідження проводилося в термін   01 - 19 листопада 2021  року

Загальна кількість дітей старшого віку  – 70  

Кількість дітей, які були вибірково задіяні в оцінюванні – 45.

В результаті застосування кваліметричної моделі були отримані наступні кінцеві результати:

Кількість груп

Рівні оцінювання

Загальна кількість дітей

Кількість дітей

  

Процентне відношення

 

3

 

(№ 3,5, 8)

високий

45

 

13

29

достатній

20

44

середній

12

27

низький

 0

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким чином,  діагностика показала, що у дітей старшого дошкільного віку нашого закладу на високому рівні розвинуті такі компетенції як: родинно-побутова,  соціально-комунікативна, природничо-екологічна та предметно-практична. При цьому потребують особливої уваги особистісно-оцінна та художньо-продуктивна компетенції. Результати діагностики були оприлюднені на педагогічній годині,  зазначено - приділити особливу увагу  розвитку особистісно-оцінної та художньо-продуктивної компетенцій, та надані відповідні рекомендації.

 Наступний етап дослідження був запланований на квітень 2022 року, але у зв’язку з введенням на території України воєнного стану проведено не було.

Але вже на дапершому  етапі слід  зазначити, що  результати проведеної діагностики доводять професіональний підхід роботи фахівців та педагогів дошкільного навчального закладу та готовність дітей старшого дошкільного віку до успішного навчання в НУШ.

      Виходячи з аналізу навчально-виховної і методичної роботи у

2021-2022 навчальному році, ураховуючи досягнення й перспективи розвитку, педагогічний колектив визначає  основні завдання на 2022-2023 навчальний рік:

 • Створення безпечного, комфортного середовища для всіх учасників освітнього процесу.
 • Формування соціально-громадянської компетентності дітей дошкільного віку.
 • Підвищення якості освітньої діяльності закладу через використання ІКТ технологій  

 Аналіз результатів освітньо-виховної роботи

Комунального закладу освіти

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 334»

за 2020-2021 навчальний рік

 ЗАГАЛЬНІ  ВІДОМОСТІ ПРО   ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

Комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад(ясла-садок) № 334» ДМР введений в дію у 1977 році,  розрахований на 205 місць, наразі наповнюваність становить 236 місц

Юридична адреса: вул. Івана Сокульського 2,м.Дніпро, Амур-Нижньодніпровський район,  індекс 49021

        Дошкільний заклад діє згідно з Конституцією України, Конвенцією «Про права дитини», Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про дорожній рух», «Про охорону дитинства», «Про пожежну без­пеку», «Про охорону праці», «Про забезпечення санітарно-епідеміологічних норм», «Колективною угодою між адміністрацією, профспілковим комітетом та трудовим колективом», Правилами внутрішнього розпорядку, Посадовими інструкціями,  «Положенням про порядок здійснення інноваційної діяльності», Інструктивно-методичним листом «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі».

      У яслах-садку протягом 2019 - 2020 навчального року функціонувало  11 груп, з них:

      груп  раннього віку –3,

      груп дошкільного віку –8.

  Режим перебування дітей,  як зазначено вище - 10,5 (10 груп), 12 годин (1 група чергова)

   Заклад працював за Базовим компонентом дошкільної освіти України. (схвалено  на колегії Міністерства від 04.05.2012) та за  програмою   «Дитина в  дошкільні  роки»,  наук. керівник  К.Л. Крутій  (лист МОН України  від 06.11.2015 №1/11-16160).

  Робочий навчальний план дошкільного навчального закладу враховує вимоги Закону України «Про дошкільну освіту», «Про освіту», Національної доктрини розвитку освіти, Конвенції про права дитини, інструктивно-методичні рекомендації "Щодо особливостей організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2020/2021 н.р."

  Колектив закладу складає  47 працівники, із них :

      Педагогічних                         -  24
      Обслуговуючого персоналу - 23
Склад педагогічних кадрів на 2019-2020  навчальний рік :
-    Завідувач ДНЗ -0;
-    вихователь-методист -1 ;
-    практичний психолог - 1;
-    музичні керівники - 2;
-    керівник гуртка «Горобинка»– 1;

-    керівник гуртка «Мої англійські друзі»– 1;

-    старша сестра медична -1;

 -    вихователі – 17    

   Усі педагоги систематично працюють над вдосконаленням фахової майстерності, відвідують постійно діючі семінари, методичні заходи, упроваджують перспективний педагогічний досвід. З метою пошуку нових технологій, форм і методів роботи  була створена  творча група вихователів: керівник - вихователь-методист Т.В.Борисова; заступник керівника - І.А.Мазур, завідувач;  учасники: Л.В.Слєпцова, музичний керівник; О.М.Семенова, вихователь; А.В.Чуприна, вихователь; Н.В.Мисник, вихователь, О.М.Гавриленко , секретар,  які продовжили  працювати над  проблемою: «Впровадження соціальної та фінансової освіти  дітей дошкільного віку за міжнародною програмою «Афлотот», впроваджуючи мету:

 1. Орієнтувати виховний процес у дитячому саду на всебічну підтримку активності дитини, на створення умов для різнобічно розвиненої, духовно багатої особистості  та посприяти логіко-математичному розвитку.
 2. Створити умови для розвитку духовності кожної дитини через залучення вихованців до різних видів художньої діяльності: зображувальної, музичної, художньо-мовленнєвої та театральної також, щоб з перших років життя прищепити дитині навички доброти, милосердя, толерантності.

На протязі 2020-2021  н.р. творча група плідно працювала  та:

 • Узагальнила    роботу з підбору  тестів і розробки анкет, опитувальних листів, інтерв’ю, пам’яток, методичних рекомендацій для визначення здібностей й вивчення знань дітей з фінансової освіти та поповнення  педагогічного процесу іграми з фінансового виховання;
 •  Провела Тиждень фінансової грамотності до Всесвітнього дня заощаджень.  
 • Розробила та надала  методичні рекомендації щодо використання дидактичних ігор як засіб формування у дошкільників економічної та математичної компетенції в ході роботи за Міжнародною програмою «Афлатот». 
 • Виготовила  газету «Економіка для малят». 
 • Розробила та впровадила рекомендації щодо використання коректурних таблиць економічного змісту в рамках впровадження програми соціальної та фінансової освіти «Афлатот» для формування життєвої компетенції дітей дошкільного віку.   
 • Провела методичну гру - інтерактивний тренінг з використанням методу «системний оператор» (ТРВЗ). 
 • Працюючи  з кадрами в ході проекту  «Афлатот» були проведені: 
 • Тренінг  «Подорож у країну  соціальної та фінансової грамотності»;
 • Семінар «Вступ в програму  соціальної та фінансової освіти. Принципи залучення батьків»
 • Семінар-практикум «Презентація  роботи за посібником «Афлатот»
 • Семінар-практикум «Пісні, ігри  Афлатуна»
 • Семінар «Афлатун про права  дітей»
 • Семінар-практикум «Виховання  використання грошей»

  Організувати роботу з дітьми на належному рівні допомагає постійна самоосвіта педагогів та підвищення їх кваліфікації шляхом відвідування методоб’єднань, семінарів, своєчасного проходження атестації та курсової перепідготовки.

Пройшли I етап курсової перепідготовки на базі ДАНО та заплановано  II:

з/п

ПІБ

педагога

Освіта

 

 

Педстаж

Категорія, пед.звання

Назва курсу, терміни  при ДАНО

1.

Корнієнко Лідія Семенівна

 

Повна вища педагогічна, Запорізький педагогічний інститут 1981, педагогіка і психологія дошкільна

55

«спеціаліст першої категорії».  

 

Практичні психологи закладів дошкільної освіти

 

2.

Мудрак Валентина Юріївна

Неповна вища, Дніпропетровське педагогічне

училище, 1981р.,

вихователь

 15

11 тарифний розряд

«Вихователі  груп  раннього віку»  

3

Асмоловська Дарина Сергіївна

 

Неповна вища, Педагогічне училище Дніпропетровського національного університету, 2007р.

НР№32829955   вчитель музики

17

9 тарифний розряд

Музичні керівники закладів дошкільної освіти


 За   2020-2021 навчальний  рік  успішно пройшли II етап курсової перепідготовки на базі ДАНО та  атестацію наступні педагоги:

№ п/п

П.І.Б.

педагога

Посада

педагога

Пед.

стаж,

років

Рік курсової перепід-готовки

Категорія,

педзвання педпрацівника

 

 1.  

 

Чуприна Аліна Вікторівна

Вихователь 

20

2020

Встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої категорії»

 1.  

 

Сухенко Наталія Миколаївна

Вихователь

12

2020

Підтверджено

11 тарифний розряд

 1.  

Сердюк Марина Олександрівна

Вихователь

10

2020

 

Підтверджено  кваліфікаційну категорію «Спеціаліст»

 1.  

Стовбун Анна Анатоліївна

Вихователь

15

2017

Встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої категорії»

 Рівень освіти педпрацівників складає:

неповна вища - 13 осіб/54%

повна вища - 5 осіб/21%

повна вища педагогічна - 5 осіб 21%

середня спеціальна 1 особа 4%

Фаховий рівень:

спеціаліст вищої категорії - 2 особи

спеціаліст 1 категоії - 4 особи

спеціаліст 2 категорії - 1 особа

спеціаліст - 3 особи

відповідають раніше встановленому розряду - 14 осіб

   Зусилля педагогічного колективу в 2020-2021 навчальному році були спрямовані на вирішення таких завдань:

Протягом 2020-2021 навчального року    КЗО ДНЗ №334  працював в умовах дії адаптивного карантину тож робота з педагогічними кадрами проводилася з дотриманням всіх карантинних заходів. 

  Так протягом 2020-2021  навчального року було проведено:  

Педагогічні ради:

№1 Установча

№2 «Еколого-природнича освіта і здоров’я дошкільників»

        №3   «Фізична культура – запорука здоров’я дітей»

        №4  «Аналіз якості та результативності організації освітньої діяльності колективу ДНЗ в 2020-2021 н.р.»

Також педагогами були проведені такі відкриті  перегляди:

 • 04.02.2021 - Базовиий компонент освітній напрям «Особистість дитини»/ середня  група № 3, вихователь  Стовбун А.А.
 • 11.02.2021 -    Освітній напрям  «Мовлення дитини» базового компоненту дошкільної освіти / молодша  група №6, вихователь Сухенко Н.М.;
 •  12.02. 2021 - Базовиий компонент освітній напрям «Дитина в сенсорно-пізнавальному  просторі» /старша  група №10, вихователь Сердюк М.О.

     Значну роботу з дітьми протягом року проводив  музичні  керівники    Слєпцова Л.В. та Асмоловська Д.С.:

 • Святковий ранок  «Садочок двері відчиняє, діточок всіх зустрічає!»
 • До  Всесвітнього дня музики - 1 жовтня 2020  - музична розвага «Подорож на Планету барвистої музики»
 • Святкові ранки «Як Гарбузик друзів шукав»
 • Музична розвага „Святий Миколай, наших діточок вітай”
 • Організація та проведення Новорічних свят  «Зимові фантазії», «Новорічний карнавал»
 • Фольклорна розвага "Різдво іде, добробут в кожен дім веде
 • Фольклорне свято Стрітення             
 • Святкові ранки до міжнародного дня 8 березня
 • Фольклорне обрядове свято "Весела Масниця (свято Колодія)" (за сприятливих умов на свіжому повітрі)      
 • До Дня Вишиванки – 20 травня  святковий захід  «А над світом українська вишивка цвіте» (за активної участі родин вихованців)
 • Екологічне свято "День Землі"  (презентація творчих робіт на екологічну тематику, виставка дитячих робіт,  екологічні вправи, проблемні ситуації за участі батьків, інших членів родин вихованців) 

   Також розважально-спортивні свята проводили спільно муз.керівник    та вихователі:

 • До  Дня українського козацтва - 14 жовтня -  спортивна розвага  «Козацькі розваги
 • Спортивна розвага з футболами "До перлин та імені" - до Дня фізичної культури та спорту УЦкраїни - 10 вересня

Тематичні Дні та Тижні:

 • Тиждень безпеки в ДНЗ./ Темат.заняття, роваги, ігри, бесіди,пробл. ситуації та ін../
 • До Дня української писемності та мови -  Тематичний день рідної мови
 •   Тематичний День права в межах  Міжнародного дня прав людини –10 грудня  
 •  Тематичний день  до Дня Соборності – 22січня
 • Літературна вітальня До дня народження Т.Г.Шевченка "Співець українського народу           
 •   Тематичний день  до  Всесвiтнього  дня  водних ресурсiв. -22.03.2020
 •  Тематичний тиждень  Космосу у ДНЗ до Всесвітнього дня авіації і космонавтики /
 • Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності дітей/ Об’єктове тренування  з дітьми та персоналом: евакуація та дотримання правил поведінки під час виникнення надзвичайної ситуації (за сигналом "Увага всім!")
 • Тематичний день Книги до Міжнародного дня дитячої книги. День народження Г.-Х. Андерсена (1805-1875) датського письменника-казкаря

На  протязі року для педагогічного колективу були  проведені

Семінари-практикуми:

 • «Як навчити дітей розв’язувати арифметичні задачі»
 • «Математичний розвиток дошкільників: теорія і практика»

Педагогічний ринг  «Особливості організації та проведення рухливих ігор у різних вікових групах».

  Тренінг  «Цікаво про нудне, або Мистецтво сторітелінгу»

Майстер-клас для педагогів: «Прийоми розвитку зв’язного мовлення дітей, які мають знати педагоги

Педагогічна година    «Моделювання моральної поведінки дітей за допомогою ігор з ляльками»

Проведення  акції "Навіть взимку пташенята будуть радувати маляток".

КонсультаціЇ для вихователів

 • «Невиховані діти» (попередження й подолання педагогічної занедбалості»
 • «Як вирішувати  дитячі  конфлікти»
 • "Інноваційні форми роботи з батьками"
 •  «Навчання розповіді дітей засобами наочного моделювання»

Гра – Роздум «Вихователь – людина двох професій: педагог та актор»

Психолого-педагогічне заняття  «Вправи та ігри для дітей з інклюзивною формою навчання»   

Психолого-педагогічне тренінгове заняття:  «Проблеми адаптації дитини до школи»  

Консультативна година    "Весняні турботи  - організація праці з дошкільниками на городі "

 Інформаційна година з персоналом «Основні питання про надзвичайні ситуації»

 Педагогічний практикум

 «Граємо з дітьми влітку», «Небезпеки літа  - навчаємо дітей правил безпечної гри»  ігрові практичні вправи.

Педагогічна середа "Завдання літнього оздоровчого періоду"

В межах  просвітницької  роботи з педколективом були надані

 • рекомендації педагогам  "Як зробити життєдіяльність дітей у ДНЗ змістовною та захопливою»
 • консультативний матеріал для вихователів-початківців та молодого спеціаліста: "Весняні турботи  - організація праці з дошкільниками на городі"   

Взаємодія з батьками  у 2020-2021 навчальному році здійснювалася на як очно (на свіжому повітрі в межах території ДНЗ) так і    дистанційно   з використанням інтернет ресурсів: viber та  facebook  , так було проведено

Групові батьківські  збори

 • „Пріоритетні напрями роботи ДНЗ на 2020-2021 навчальний рік”

Загальні батьківські збори:

 • Пріоритетні напрями роботи на 2020-20121 н.р
 • Підсумки роботи колективу ДНЗ за 2020 – 2021 н.р. та підготовка до літнього оздоровчого періоду (інформація)

 

 

 


Батьківські всеобучі

 • "Дитячий садок: особливості адаптації дитини "
 • "Щоб зростали діти працьовитими"
 • «Поговоримо про булінг та кібербулінг».
 • "Безпека дитини – турбота дорослих"
 • "На природу за здоров’ям"

Засідання клубу «Турботліві батьки» «Культурний споживач змалку»

Анкетування батьків (емоційний стан вашої дитини).

Конференція для батьків  «Підготовка дитини до шкільного життя у запитаннях і відповідях                                            

  Практикум для батьків   «Мовлення дорослих взірець для наслідування дітьми»

 


Інтерактивне заняття  «Виховання в стилі коучинг».

Тестування  «Яка моя дитина» (виявлення відносин батьків та дітей, групи дітей середнього віку

  Робота педагогічної ради  була спрямована на  питань  формування життєвої компетентності дошкільників та   навичок соціальної взаємодії у дітей дошкільного віку через провідну діяльність – гру. На педагогічних годинах, нарадах розглядалися питання якісної підготовки до прогулянок, дотримання рухового режиму, принципу демократичного, правого, трудового виховання дітей, розвитку духовності, підвищенню самооцінки у дошкільнят, їх впевненості.  У роботі  активно  упроваджувався  взаємоконтроль, порівняльний аналіз  діяльності всіх ланок, дитячого закладу. Заслуговують на увагу планомірне, системне проведення комплексних, інтерактивних занять з використанням сучасних підходів до фізкультурно-оздоровчої роботи.

  Самоосвіта педагогів була присвячена наступним темам

 • Нумо до пригод, або Природничі квести для дошкільників
 • Робота над проектом  «Дерево цілей» або «Дерево розвитку групи»
 • Ловці хмаринок, або Метеостанція у закладі дошкільної освіти
 • Робота над проетком «Метеостанція в ДНЗ»
 • Досліджуємо дитячий садок: 4 нові гри для традиційної екскурсії
 • Граємо з цифрообразами: мнемотехніка для математичного розвитку
 • Організуйте в дитячому садку печу-кучу

  Робота дошкільного закладу з сім’єю та школою проводиться  відповідно до законів України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", Положення про дошкільний заклад. У закладі створено власну систему співпраці з батьками та школою. Розроблено Положення про батьківську раду  дошкільного закладу, затверджено угоду між дошкільним закладом і СЗШ №68 про співпрацю. Робота з родиною і школою ведеться відповідно до річного плану роботи закладу. В роботі з батьками пріоритет надається активним формам роботи: проведенню тренінгів, моделюванню та аналізу конкретних ситуацій.

      Тісний контакт у роботі з батьками дає змогу нам викликати у дітей почуття довіри до дорослих, внутрішнього спокою, комфортного самопочуття у дошкільному закладі.

  Просвітницька робота з  батьками вихованців, відображена в наступних заходах:

  Інформація для батьків:

 • «Великі права маленької дитини»
 • "Сприятливі умови сімейного виховання" (рекомендації),
 •  "Що робити, щоб не захворіти" (поради)
 • інформаційна  добірка    для батьківських куточків  «УВАГА! БУЛІНГ!

     ЦЕ ПОТРІБНО ЗНАТИ!»

 • Інформацію-рекомендації  "І в кімнаті і в природі математика в пригоді"

 Також розміщуються інформація з актуальних питань модернізації змісту дошкільної освіти, розвитку дитини дошкільного віку, збереження здоров’я дошкільника. Педагогічна просвіта батьків проводиться як вихователями, так і медичною сестрою, завідувачем, практичним психологом і вихователем - методистом закладу.

      Завідувач і вихователь-методист систематично відвідують групові батьківські збори, надають рекомендації педагогам з активізації співпраці з батьками, контролюють якість проведених заходів. Звернення батьків оперативно розглядаються адміністрацією закладу.

Серед форм співпраці зі школою були заплановані і проведені:  

 • Семінар «Реалізація державної позиції кожного громадянина. Виховання поколінь гуманістів і патріотів»
 •  Консультація  «Наступність між дошкільною та початковою ланками освіти у вихованні патріотизму, моральності та трудових якостей дітей»
 • Круглий стіл «Психологічні особливості дітей перед шкільного віку»
 • Консультація «Формування трудової компетентності дітей при наступності дошкільної  та початкової ланки освіти»
 • Семінар «Художньо-естетичний розвиток особистості в умовах сучасного закладу дошкільної освіти  та початкової школи»

Реалізовуючи план  заходів щодо забезпечення наступності у роботі КЗО «ДНЗ (ясла-садок) №334»ДМР та ЗНЗ №68 у частині роботи з батьками  було проведено:

 • Батьківські збори на тему:
 • Завдання ДНЗ і сім’ї з підготовки дітей до навчання в НУШ
 • Рівень засвоєння програми дітьми старшої групи
 • Батьківська конференція «Підготовка дитини до шкільного життя у запитаннях і відповідях»
 • Консультації для батьків:

- Функціональна готовність дитини до шкільного навчання: чому це важливо;

     - Письмо без сліз;

      - Чи готова дитина до навчання у школі?

 • готуємо до навчання у школі / пам’ятка-
 • Що потрібно для успішного старту першокласника. Рекомендації батькам
 • Тестування батьків дітей старших груп: Визначаємо рівень готовності дитини до навчання в школі

      Однією з пріоритетних  напрямків роботи  для  педагогічного колективу ДНЗ  є збереження і зміцнення фізичного  та  психічного   здоров’я  кожного  вихованця.  У  дошкільному   закладі   працює    психологічна   служба,   що здійснює психолого-педагогічний супровід вихованців та їх родин.

      Впродовж навчального року педагогічний колектив, медичний персонал  використовували  нетрадиційні форми роботи   для   зміцнення    фізичного   здоров’я  дітей ,  продовжували  впроваджувати  в  практику  здоров’язберігаючі технології, кисневі коктейлі.

  Беззаперечне виконання  постанови Головного державного санітарного лікаря України від 21.05.2020 № 25 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОУЮ-19)», та листа Міністерства освіти і науки України від 23.04.2020 № 1/9- 219 «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти під час карантину», від 22.05.2020 № 1/9-269 «Щодо відновлення діяльності закладів дошкільної освіти», забезпечили безперебійну роботу закладу в умовах дії адаптивного карантину.

Так, постійно проводиться температурний скринінг дітей та персоналу закладу. 
      Під особливим контролем також температурний режим приміщень.

 В зимовий період температурний режим дотримується постійно.
Під контролем адміністрації залишається і медичне обслуговування педагогічних працівників та обслуговуючого персоналу. Двічі на рік працівники проходять поглиблений медичний огляд.

     Взаємодія з сім’ями вихованців протягом року є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції. Заклад дошкільної освіти підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. 

      Робота психологічної служби  ДНЗ здійснювалася протягом року відповідно до головних завдань та методичної мети:

 • Продовжити  роботу з  підвищення психологічної культури та просвіти  педагогічного колективу і батьків, забезпеченню інформацією з психологічних проблем, формуванню запиту на психологічні послуги.
 • Здійснювати супровід всіх учасників  освітнього процесу,   використовуючи   психологічні методи та засоби для збереження їх психічного, морального та фізичного здоров,я,  як чинника соціалізації особистості.
 • В корекційно-розвивальній  роботі з дітьми  робити акцент на формування комунікативного та емоційного компонентів  соціальної компетентності.
 • Приділяти особову увагу роботі з сім,ями, що потрапили у важку життєву ситуацію.
 • Продовжити роботу в напрямку підвищення власного професіоналізму через аналіз своєї діяльності, самоосвіту та участь у семінарах, тренінгах для психологів тощо.

 Головними завданнями роботи практичного психолога (соціального педагога) протягом року були

1.Здійснення супроводу всіх учасників освітнього процесу.

2. Профілактика наслідків стресових станів дітей та дорослих

3. Робота з сім`ями, що потрапили у важку життєву ситуацію.

4. Психологічна комунікація та спілкування в дистанційному форматі

Для досягнення реалізації поставлених завдань практичним психологом (соціальним педагогом) були сплановані та проведені наступні заходи:

Анкетування батьків «Яка ваша дитина», «Емоційний стан вашої дитини»

2. Просвітницька робота з батьками:

- «Інклюзія – що це..»

- «Розвиток емоційного інтелекту дітей»

- «Конфлікти між дітьми та їх наслідки»

-«Вплив сучасних мультфільмів на психіку дитини»

-«Вправи та ігри з дітьми»

- «Перший раз в дитсадок»

З педагогами:

- Педгодина «Працюємо з батьками в єдиному просторі»

-«Робота з новоприбулими дітьми»

- «Вправи та ігри для дітей з інклюзивною формою навчання»

- Семінар –практикум «Коли діти б`ються»

- Консультації : «Засоби профілактики негативних станів серед дітей»

-«Як допомогти агресивній дитині»

Результативність проведених заходів (тезисно):

Батьки почали приділяти більше уваги дітям дома – спілкуванню з дітьми, емоційному їх стану, використовували рекомендовані ігри, методи навчання дітей моральним нормам. Вихователі підвищили кваліфікацію, само ефективність навчання.

       Тематика звернень до практичного психолога протягом 2020-2021 навчального року:

№ з/п

Тематика звернень

К-сть звернень

З боку батьків

1

Труднощі у навчанні

2

2

Формування психологічної готовності дошкільників до навчання в школі

25

3

Вікові та індивідуальні особливості розвитку, проблеми самооцінки дитини

8

4

Адаптація дитини до нового колективу

13

5

Допомога дітям та сім’ям, які перебувають у СЖО

2

6

Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей із сімей внутрішньо переміщених осіб

1

7

Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти

3

8

Взаємовідносини в системі «батьки-діти»

7

9

Взаємовідносини в системі «педагоги-батьки»

2

10

Обдаровані діти

3

З боку педагогів

1

Адаптація дитини до нового колективу

18

2

Формування психологічної готовності дошкільників до навчання в школі

12

3

Вікові та індивідуальні особливості розвитку, проблеми самооцінки дитини

5

4

Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей із сімей учасників АТО

2

5

Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти

5

6

«Професійне вигорання» педагогів

6

7

Формування здорового способу життя

3

8

Психологічний клімат учнівського колективу, міжособистісні конфлікти 

4

9

Взаємовідносини в системі «батьки-діти»

5

10

Взаємовідносини в системі «педагоги-батьки»

3

11

Обдаровані діти

5

12

Робота з дітьми «груп ризику»

3

З боку інших зацікавлених осіб, представників громадськості

1.

Допомога дітям та сім’ям, які перебувають у СЖО, в тому числі, які постраждали у військових конфліктах

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корекційно-розвиткова робота з дітьми проводилася за наступною тематикою:

№ п/п

Тематика

Програма (джерело, автор)

Кількість

підгруп /груп

осіб

годин

Корекція

1

 

 

 Розвиток соціально спрямованих навичок дітей, забезпечення емоційного комфорту, корекція  небажаних  особистісних особливостей поведінки, розвиток  комунікативних навичок дітей, а також мислення, пам’яті, уваги.

 Програма «Т.І.Прищепи  Соціалізація дошкільників в умовах ДНЗ»   

 

 

 

 

 

     6

 

 

 

 

 

48

 

 

 

 

 

 50

 

 

 

 

2

Супровід  новоприбулих дітей в період адаптації

Програма Т.Лукша, С.Немержицька  Н.Соколова «Крокуємо з малечею дорогою адаптації»

3

62

41

Розвиткова робота

1

Розвиток адекватної самооцінки дітей молодшого дошкільного  віку

Програма Хухлаєвої О.В «Стежинка до свого Я: як зберегти здоров,я дошкільнят»

3

32

27

2

Розвиток та  комунікативної, пізнавальної, емоційно-вольової і особистісної сфер  дітей середнього та старшого дошкільного віку

Програма Гуменкової Л.Г., Кашинської Г.В.   «Золоті краплинки»

3

33

25

               


         Узагальнюючи результати роботи психологічної служби ДНЗ, слід зазначити, що психологічне забезпечення відповідає належному рівню.  Також    слід  звернути особову увагу на систематичність, планомірність, удосконалення корекційної роботи, розвиток творчих здібностей дітей та аналіз нервово-психічного розвитку дітей раннього віку.

         Для   виявлення ступеня відповідності результатів діяльності закладу стандартам і вимогам якісної дошкільної освіти в ДНЗ щорічно проводиться моніторинг.  Критеріями  оцінювання  є показники особистісного зростання дитини: що адекватніше, ефективніше та різноманітніше дитина розв’язує доступні вікові навчальні та життєві проблеми, то вища оцінка роботи педагогів і дошкільного закладу загалом.    

Згідно  листа МОН  України №1\9-535 від 06.11.2015 р. «Щодо  визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою    кваліметричної моделі» в межах проведення моніторингу  були залучені вихователь-методист, практичний психолог, старша медична сестра та вихователі старших груп №4,9,10.

        Згідно кваліметричної моделі при визначенні рівня розвиненості та вихованості дитини дошкільного віку критеріями оцінювання є рівень сформованості таких компетенцій старшого дошкільника, як-от:

 • здоров’язбережувальна;
 • особистісно-оцінна;
 • родинно-побутова;
 • соціально-комунікативна;
 • природничо-екологічна;
 • предметно-практична;
 • художньо-продуктивна;
 • ігрова;
 • сенсорно-пізнавальна;
 • математична;
 • комунікативна;
 • мовленнєва.

        Дослідження проводилося в термін   09 - 20 листопада 2020  та  05-16 квітня  2021 року. 

Загальна кількість дітей старшого віку  –   68

Кількість дітей, які були вибірково задіяні в оцінюванні –30.

В результаті застосування кваліметричної моделі були отримані наступні кінцеві результати:

Кіль-кість груп

Рівні оцінювання

Загальна кількість дітей

Кількість дітей

  

Процентне відношення

 

3

 

(№4,9, 10)

високий

30

 

9

30

достатній

15

50

середній

5

17

низький

1

1

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Таким чином,  діагностика показала,  що у дітей старшого дошкільного віку нашого закладу на достатньому  рівні розвинуті такі компетенції  для успішного навчання в НУШ.

     Результати діагностики були оприлюднені на педагогічній годині,  слід також   зазначити, що  результати проведеної діагностики доводять професіональний підхід роботи фахівців та педагогів дошкільного навчального закладу.     

      Виходячи з аналізу навчально-виховної і методичної роботи у

2020-2021 навчальному році, ураховуючи досягнення й перспективи розвитку, педагогічний колектив визначає  основні завдання на 2021-2022 навчальний рік:

 • продовжити забезпечення наступності у впровадженні особистісно  орієнтованої моделі освіти в дошкільній та початковій ланках освіти (орієнтуючись на Концепцію НУШ);
 • формування екологічної свідомості, навичок практичного життя; готовності до взаємодії з навколишнім світом; реалізацію проєктної діяльності згідно до нової редакції БК ДО;
 • продовжувати роботу в напрямку  індивідуального   медико-психолого-педагогічного  супроводу кожної дитини, як складової в реалізації  впровадження  інклюзивної освіти у дошкільних навчальних закладах.

        

Аналіз результатів освітньо-виховної роботи

Комунального закладу освіти

«Дошкільний навчальний заклад(ясла-садок) № 334»

за 2018-2019 навчальний рік

 

       Комунальний   заклад  освіти  «Дошкільний  навчальний  заклад  (ясла-садок) №334» Дніпровської міської ради  знаходиться за адресою: м. Дніпро, Амур-Нижньодніпровський район, вулиця Івана Сокульського, 2. Дошкільний заклад діє згідно з Конституцією України, Конвенцією «Про права дитини», Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про дорожній рух», «Про охорону дитинства», «Про пожежну без­пеку», «Про охорону праці», «Про забезпечення санітарно-епідеміологічних норм», «Колективною угодою між адміністрацією, профспілковим комітетом та трудовим колективом», Правилами внутрішнього розпорядку, Посадовими інструкціями,  «Положенням про порядок здійснення інноваційної діяльності», Інструктивно-методичним листом «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі».

      У яслах-садку протягом 2018-2019 навчального року функціонувало

11 груп, з них:

      груп  раннього віку – 3,

      груп дошкільного віку – 8.

Режим перебування дітей не змінився - 10,5 годинним перебуванням дітей.

      Заклад працював за Базовим компонентом дошкільної освіти України. (схвалено  на колегії Міністерства від 04.05.2012) та за  освітньою програмою «Дитина в дошкільні  роки».

       Робочий навчальний план дошкільного навчального закладу враховує вимоги Закону України «Про дошкільну освіту», «Про освіту», Національної доктрини розвитку освіти, Конвенції про права дитини, інструктивно-методичні рекомендації «Щодо організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2018/2019 навчальному році» МОН України.

      Матеріально-технічне зміцнення відбувалося за рахунок позабюджетних благодійних внесків батьків. Так в 2018-2019 навчальному році було зроблено: капітальний ремонт туалетної кімнати групи № 9 (з заміною кахлю та сантехники); придбанні водонагрівачі в групу №9 та до пральної кімнати;  придбання  та заміна на загальному коридорі двері (9 шт.), ремонт ганку центрального входу, замінено металопластикових вікон в групах № 6, 4,7,10. збудували тіньовий павільйон для гр. № 10. М’яким інвентарем дошкільний заклад забезпечений на 82%. Утримання та влаштування будівлі та території закладу відповідає санітарним нормам устрою та утримання дитячих дошкільних закладів. Територія закладу має естетичний вигляд, достатньо озеленена, повністю огороджена. Ігрові та спортивний майданчики, обладнання підтримується у задовільному, безпечному стані, повністю огороджені. Обладнання майданчиків підтримується у налагодженому стані, безпечне у використанні. Пісок завозиться двічі за літній період. Прибирання майданчиків і всієї території дошкільного закладу здійснюється щоденно. За потребою здійснюється викос трави, обрізка кущів, сушнику. Проходить регулярно підписка на періодичні видання: «вихователь-методист», «Музичний керівник», «Медична сестра», «Практичний психолог»., «Дошкільне виховання». Придбано у порівнянні з минулим роком більше дитячої художньої літератури та навчально-дидактичної літератури.

      Колектив закладу складає 59  працівники, із них :
Педагогічних                         -  22
Обслуговуючого персоналу - 37
Склад педагогічних кадрів на 2016-2017 навчальний рік :
-    Завідувач ДНЗ;
-    вихователь-методист;
-    інструктор з фізичної культури;
-    практичний психолог;
-    музичні керівники - 2;
-    керівник гуртка «Умілі рученята»– 1;
-    вихователі – 16

          

      Усі педагоги систематично працюють над вдосконаленням фахової майстерності, відвідують постійно діючі семінари, методичні заходи, упроваджують перспективний педагогічний досвід. З метою пошуку нових технологій, форм і методів роботи  була створена  творча група вихователів: керівник - О.М.Семенова, вихователь-методист; Учасники: І.А.Мазур, завідувач;  Л.В.Слєпцова, музичний керівник; Л.С.Корнієнко, психолог; Л.В.Бондаревська, вихователь; Н.М. Сухенко, вихователь,  які працювали над  проблемою : «Виховуємо патріотизм як почуття і цінність». Перед групою стояла мета:

1.     Орієнтувати виховний процес у дитячому саду на всебічну підтримку активності дитини, на створення умов для різнобічно розвиненої, духовно багатої патріотично налаштованої особистості.

2.     Створити умови для розвитку духовності кожної дитини через залучення вихованців до різних видів художньої діяльності: зображувальної, музичної, художньо-мовленнєвої та театральної також, щоб з перших років життя прищепити дитині навички доброти, милосердя, толерантності.

На протязі 2018-2019 н.р. творча група плідно працювала  та:

-         Підготувала консультацію для вихователів «Зростити моральну особистість – головна турбота» (листопад);

-         Провела круглий стіл «Психологічний контраст як передумова духовного здоров’я особистості (грудень);

-         Склала план роботи  та провела Тиждень Народознавства (січень);

-         Провели до « 21 лютого – Міжнародний день рідної мови» Розвагу «Хай звучить   рідне слово»;

-         Підготували доповідь-звіт на педраду:  «Роль українських народних музичних інструментів у патріотичному вихованні дошкільників».(березень).

       Організувати роботу з дітьми на належному рівні допомагає постійна самоосвіта педагогів та підвищення їх кваліфікації шляхом відвідування методоб’єднань, семінарів, своєчасного проходження атестації та курсової перепідготовки. Курсову підготовку пройшли:

з/п

ПІБ

педагога

Посада

педагога

Педстаж

Категорія, педзвання

Назва курсів

згідно з тематикою ДОІППО

1.

Мисник

Наталія

Володимирівна

Неповна вища

Касимівське педагогічне училище Рязанської обл.,1977 р., дошкільне виховання

23

9 тарифний розряд

 «Вихователь- методист»

 

Вихователі дошкільних навчальних закладів, які мають кваліфікаційну категорію або звання «вихователь-методист»

 

2.

Слєпцова

Людмила

Вікторівна

Неповна вища

Дніпропетровське педагогічне училище 1973

музичне виховання

38

7 тарифний розряд

 

Музичні керівники дошкільних навчальних закладів

 

3

Стовбун

Анна

Анатоліївна

 

Повна вища

Бердянський державний педагогічний університет,

2012р АР №4387801

Корекційна освіта

10

 «Спеціаліст другої категорії»

 

Вихователі дошкільних навчальних закладів, які мають кваліфікаційну категорію або звання «вихователь-методист»

 

 

За 2018-2019 навчальний  рік  4 педагоги були атестовані:

№ п/п

П.І.Б.

педагога

Посада

педагога

Пед.

стаж,

років

Рік курсової перепідготовки

 Категорію ,

педзвання педпрацівника

 

1.     

Мазур

 Ірина Анатоліївна

 

Завідувач

24

2016

Відповідає  займаній посаді

2.     

Корнієнко

Лідія

Семенівна

Практичний психолог

50

 

2016

підтвердила 

«Спеціаліст

першої категорії»

3.     

Мудрак

Валентина

Юріївна

Вихователь

11

 

2016

відповідає раніше присвоєному

9 тарифному розряду

4.     

Лобода

Кіра

Вікторівна

Вихователь

2

2016

«Спеціаліст»

 

       Зусилля педагогічного колективу в 2016-2017 навчальному році були спрямовані на вирішення таких завдань :

 • Продовжити роботу над другим етапом обласної нуково-методичною проблемою «Освітні стратегії соціалізації особистості громадського суспільства»;
 • Продовжувати формувати різнобічно розвинену, духовно багату патріотично налаштовану особистость.;
 • Продовжувати удосконалення форм, змісту і методів взаємодії з батьками та громадськістю щодо набуття соціального досвіду виховання;
 • Продовжувати роботу щодо практичної реалізації методу   індивідуального   медико-психолого-педагогічного  супроводу кожної дитини.

  Протягом 2016-217 навчального року було проведено  Педагогічні ради:

 • «Сучасні      підходи     до  вивчення Базового компоненту дошкільної освіти. Освітня лінія "Гра дитини"» ;
 • «Виховання на основі патріотичних цінностей, як провідний шлях формування особистості дошкільника».

Також педагогами були проведені такі відкриті перегляди:

·         Жовтень - «Прогулянка з парасолькою» (старший дошкільний вік)

·         Листопад –  Освітня лінія "Гра дитини" «Кольорове дерево»  (середні  групи.)

·        Січень – «Кольорове дерево»  (діти груп раннього та  молодшого віку) ;

·        Лютий -  «Українські кольори» (старші групи)

·        Березень – «На гостини до   казки».  (вихователі старших груп)   

·        Квітень – «Школа обережних наук» (середні групи ).

     Значну роботу з дітьми протягом року проводили музичні керівники Слєпцова Л.В.,  Асмоловська Д.С., Толкачова Л.В.:

 •  «1 Вересня –день знань!»;
 • „На гостини до Осені ” , «Гарбузова родина» ;
 •  «Святий Миколай наших діточок вітай»;
 •  «Зимові фантазії» , «Новорічніий карнавал»;
 • «Україна колядує, колядує вся земля!»;
 •  «Стрітення»;
 • «Вийшли діточки із хати весні красну зустрічати!»»
 •  «Свято весняної казки»;
 • «Усмішка дарує радість»;
 • «Великдень»;
 • «Ми вогню не боїмося з ним боротися вчимося!»;
 • «Музичний подарунок до Дня Перемоги»;
 • « Прощавай ,садочку наш, - нам уже до школи час!»;
 • «Мандруємо по народним літнім святам».

     Також розважально-спортивні свята проводив інструктор з фізичної культури  Форонталь О.В. з батьками:

 •  «Козацькі ігри» ;
 • «Зимові ігри на свіжому повітрі»;
 •  «Помічники лікаря Айболита»;
 •  «Наш друг - Світлофор»;
 •  «Здрастуй,літо!»

Було проведено анкетування серед  педагогів:

 •  «Формуємо навички безпечної поведінки у дітей»
 • «Що таке адаптація та як її полегшати»

 серед  батьків:

 •  «Як дитина почувається в садочку» ;
 • «Яка моя дитина»;
 •  «Чи готова ваша дитина до дошкільного навчального закладу»

       Протягом навчального року проводились виставки дитячого малюнку на теми:

 •  «Королева Осінь»
 • «Візерунки Осені-чарівниці»;
 •  «Зимові розваги»;
 •  «Різнокольоровий світ паперу»;
 • «Зі святом вас,мої любі жінки!»
 •  «День гумору»;
 • «Азбука безпеки»;
 •  «Великдень»;
 • «День Перемоги»;
 •  "Світ очима дітей" ;
 •  «Фарби літа» ;
 •  «Літаючи іграшки» ;
 •  «Це моя Україна»

      Також протягом навчального року проводились конкурси-виставки серед батьків та отримали призи на теми:

 • «Чарівний світ казки»;
 • «Лялька своїми руками»;
 • «Дерево мого родоводу»  

Працювали:

Семінар-практикум для педагогів:

·       «Методичний фрістайл»;

·       Семінар-практикум для вихователів : «Моніторинг якості дошкільної освіти за допомогою   

      кваліметричної моделі»

та круглий стіл :

-    «Профілактика професійного вигорання педагогічних працівників засобами арт-терапії»;

-         «Спостережливий вихователь: який він?».

Майстер-клас для  педагогів  «Обличчям до батьків».

Тренінги :

для вихователів:

 • «Профілактика емоційного вигорання»,
 • «Різні діти – різні підходи» ,
 •  «Проблеми адаптації дитини до дошкільного закладу».

Практикум для батьків :

 • «Будьмо знайомі»;
 • «Зробимо домівку безпечною»;
 • «Маленькі діти – велике поле для творчості».

Семінар для батьків «Стежинами любові».

     На протязі року провели тижні:

-          тиждень       психології  (23 квітня – день психолога);

-         «Здорова дитина-щаслива дитина» ;

-          Тиждень «Спинилось літо на порозі»

-         тиждень «Потяг дружби» до міжнародного дня дружби(30 липня)

-          Тематичний тиждень „Ми живемо на Україні”(серпень)

-         тиждень Безпеки дитина. (жовтень,квітень)

        Результати анкетування педагогів засвідчили, що у порівнянні з минулим роком дієвість роботи педагогічної ради забезпечувалася за рахунок проведення її в інтерактивних формах, участі в підготовці до її проведення всіх, без винятку педагогів, толерантному спілкуванні, колективному вироблені рішення педради, контролю за його виконанням. Рішення чотирьох засідань педрад виконали на 86 %. На педагогічних годинах, нарадах розглядалися питання якісної підготовки прогулянок, дотримання рухового режиму, принципу демократичного правого, трудового виховання дітей, розвитку духовності, підвищенню самооцінки у дошкільнят, їх впевненості.  Робота проходила більш оперативно у зв’язку з упровадженням взаємоконтролю, порівняльного аналізу діяльності всіх ланок, дитячого закладу. Заслуговують на увагу планомірне, системне проведення комплексних, інтерактивних занять, використання сучасних підходів до фізкультурно-оздоровчої роботи, нетрадиційне проведення фізкультурних занять (за сюжетом,в ігровій формі, з інноваційними оздоровчими методиками).

        Робота дошкільного закладу з сім’єю та школою ведеться відповідно до законів України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", Положення про дошкільний заклад. У закладі створено власну систему співпраці з батьками та школою. Розроблено Положення про батьківський комітет дошкільного закладу, затверджено угоду між дошкільним закладом і СЗШ №68 про співпрацю. Робота з родиною і школою ведеться відповідно до річного плану роботи закладу. В роботі з батьками пріоритет надається активним формам роботи: проведенню тренінгів, моделюванню та аналізу конкретних ситуацій.

      Тісний контакт у роботі з батьками дає змогу нам викликати у дітей почуття довіри до дорослих, внутрішнього спокою, комфортного самопочуття у дошкільному закладі.

 Проводили індивідуальні і групові консультації з батьками на тему :

ü  «Сім’я – основа психічного здоров’я дитини»,

ü «Формування ціннісного ставлення до рідної домівки у дітей дошкільного віку»,

ü  «Виховання Любов’ю»,

ü «Коли дитині нічого не цікаво»,

ü  «Добре разом»,

ü «Адаптація дітей раннього віку до умов ДНЗ».

З педагогами:

* «Чому дитину треба навчати гратися» ,

* «Колективні творчі ігри як інструмент соціалізації дошкільників»,

* «Фасилітація як чинник гармонійного розвитку дитини та педагога»,

*  «Корекція емоційних розладів засобами музичної терапії»,

* «Налагоджуємо ефективне педагогічне спілкування» .

* «Корекція емоційних розладів засобами музичної терапії»,

* «Налагоджуємо ефективне педагогічне спілкування»

*  «Хвалити не можна  карати»,

* «Основні питання про надзвичайні ситуації»

*«Дитяча істерика: чому виникає і як подолати?»

*«Тіловиховання дошкільників у літній період: гігієнічні умови розвитку та виховання дитини дошкільного віку»

    Для помічників вихователя: психологічний супровід «Особливості професійної взаємодії з колегами».

     Розміщуються статті в батьківський куточок з актуальних питань модернізації змісту дошкільної освіти, розвитку дитини дошкільного віку, збереження здоров’я дошкільника. Виготовляються тематичні папки-пересувки, які видаються для вивчення батьками в сім’ї. Педагогічна просвіта батьків проводиться вихователями, медичною сестрою, завідувачем, практичним психологом і вихователем - методистом закладу. Результати проведеного анкетування підтверджують високу оцінку батьків якості роботи дошкільного закладу, режимом роботи закладу батьки задоволені.

      Завідувач і вихователь-методист  відвідують групові батьківські збори, надають рекомендації педагогам з активізації співпраці з батьками, контролюють якість проведених заходів. Звернення батьків оперативно розглядаються адміністрацією закладу.  Багато позитивних відгуків батьків про роботу дошкільного закладу.

      Серед форм співпраці зі школою взаємовідвідування уроків 1 класу і занять в старшій групі, проведення спільних «круглого столу» - «Дитячий садок-школа: плавний стрибок через прірву», «Старший дошкільник: який він і як з ним спілкуватися»  та педагогічна конференція  «Формування мотиваційної готовності дітей до школи»,  за участю вчителів початкових класів проблемних семінарів, засідання педрад, проведення спільної діагностики рівня розвитку вихованців старшої групи і учнів 1 класів. Організовували діти початкових класів показ театральної вистави «Теремок» та концертної програми. Аналіз успішності дітей у школі свідчить про належний рівень їх підготовки у дошкільному закладі до подальшого навчання.    

           На  базі  ДНЗ  пройшли  батьківські збори  за участю директорів шкіл №18, № 68 та вчителів початкових класів, психолога,   лікаря,  завідувача,  методиста,   на   яких   батьки    набували    практичної    колективної    діяльності  у  виробленні  рішень, ознайомилися    з   особливостями   розвитку   у   шестирічних   дітей   уваги,   пам’яті   мислення,  мови   та  уяви,  ми  запропонували  батькам  зразки  психологічних  ігор  та вправ, спрямованих на розвиток психічних процесів. Завдяки спільно проведеній роботі 66 % випускників дошкільного закладу підуть до перших класів ЗОШ №68, що свідчить про високий рівень роботи щодо наступності в роботі педагогів дошкільного закладу і педагогів школи.

   Впродовж 2016-2017 навчального року була спланована і втілювалась в практику роботи дошкільного закладу робота з дошкільниками мікрорайону, які неохоплені дошкільною освітою. В вересні 2016 року була проведена робота щодо виявлення дітей дошкільного віку мікрорайону, які неохоплені дошкільною освітою. Аналіз причин, з яких діти не відвідують дошкільні заклади району показав, що діти знаходяться вдома з непрацюючими батьками, мають гувернанток або з причин ослабленого здоров'я,  тому була спланована робота з дошкільниками мікрорайону, які неохоплені дошкільним вихованням. Ця робота включала в себе соціально - педагогічний патронат направлений на виконання листа МОНУ від 17.12.2008 №1/9-881 «Про здійснення соціально - педагогічного патронату». Соціально - педагогічним патронатом було охоплено 2 дітей. В ДНЗ з цими дітьми  проводились свята: «День знань», «Свято 8 Березня», «Зимова казка», Дні відкритих дверей та інші.

            Однією з актуальних проблем для нашого педагогічного колективу було і є збереження і зміцнення фізичного  та  психічного   здоров’я  кожного  вихованця.  У  дошкільному   закладі   створена   психологічна   служба,   де   практичний психолог   разом  з  вихователями  зробили  діагностику сім’ї  для визначення типів виховання, протягом року надавались психологічні консультації батькам.

            Впродовж навчального року педагогічний колектив, медичний персонал  використовували  нетрадиційні форми роботи   для   зміцнення    фізичного   здоров’я  дітей ,  продовжували  впроваджувати  в  практику  здоров’єзберігаючих технологій, діти вживали кисневі коктейлі.  Саме  ці заходи  сприяли:  зниженню  рівня  захворюваності в 2016-2017 н.р., підвищення  рівня  фізичного  розвитку  дітей.  Отже,  можна  стверджувати, що  використання  таких   технологій  має позитивний результат і потребує продовження в наступному навчальному році.

 

      Робота психологічної служби  здійснювалася протягом року відповідно до головних завдань та методичної мети:

ü психологічне забезпечення та підвищення ефективності педагогічного процесу, захист психічного здоров’я   і соціального благополуччя дітей та педагогічного колективу в дошкільному закладі;

ü удосконалення форм, змісту і методів взаємодії педагогів з дітьми та батьками;

ü сприяння повноцінного толерантно-особистісного й інтелектуального розвитку дітей на кожному віковому етапі.

 Робота психолога проводилася за трьома напрямками:

*    Адаптація дітей до умов дошкільного закладу;

*    Соціально-психологічна готовність дитини до школи;

*    Рівень розвитку дітей.

Адаптаційний період 42 дитин пройшов успішно, 9 – на низькому рівні.

         Аналіз адаптаційного періоду дітей відбувався за критеріями:

-         взаємовідносини з дітьми;

-         гра;

-         сон;

-         поведінка з батьками;

-         реакція дитини на нових людей;

-         мовленнєва діяльність;

-         апетит.

         Адаптація здійснювалася за допомогою спостережень, ігор з дітьми, бесід з батьками, вихователями та наданням їм рекомендацій.

         З метою визначення рівня шкільної зрілості за період з 15 по19 квітня було проведено діагностичне обстеження дітей у кількості 73 чоловіка на основі використання методик М. І Гуткіної «Будиночок», Л.А.Венгера «Доріжки», та тесту шкільної зрілості Керна-Їрасека. В результаті діагностичного обстеження було виявлено наступне:

      36% дітей, у кількості 32 дитини  показали рівень шкільної зрілості вище за середній - достатній.

      54% дітей, у кількості 49 дітей, показали середній рівень шкільної зрілості.

      10% дітей, у кількості 9 дітей мають рівень шкільної зрілості низький.

         

       Тематика звернень до практичного психолога протягом 2016-2017 навчального року:

№ з/п

Тематика звернень

Кількість звернень

Кількість годин

 1.  

З боку батьків:

-                       Дитяче вередування

-         Спілкування дітей і батьків

-         Адаптація дітей в дитячому закладі

-         Гіперактивна дитина

-         Агресивність дитини

 

 

5

1

4

1

1

 

5

1

4

1

1

 1.  

З боку педагогів:

-         Адаптація новоприбулих дітей

-         Спілкування вихователя і батьків 

-         Криза дітей 3-х років

 

5

3

3

 

3

2

3

 

Корекційно-відновлювальна і розвивальна робота з дітьми.

 

№ п/п

Тематика

Програма (джерело, автор)

Кількість

підгруп / груп

осіб

годин

1.

 

 

Пізнавальна активність дітей

 

- Емоційно – розвивальна сфера

В.Д. Д’якова «Робота з майбутніми першокласниками.

Програма «Щаслива дитина»

Л.Г. Гуменкова

«Золоті краплинки»

9

 

 

 

6

129

 

 

 

17

17

 

 

 

18

 

         Узагальнюючи результати роботи психологічної служби ДНЗ, можна зробити висновок, що психологічне забезпечення відповідає належному рівню. Але поряд з цим необхідно звернути увагу на систематичність, планомірність, удосконалення корекційної роботи, розвиток творчих здібностей дітей та аналіз нервово-психічного розвитку дітей раннього віку.

       Для ефективності реалізації завдань колектив нашого дошкільного садочку вирішив упровадити електронний варіант кваліметричної моделі оцінювання рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку. Ми вважаємо, що головними критеріями ефективності дошкільної освіти є показники особистісного зростання дитини: що адекватніше, ефективніше та різноманітніше дитина розв’язує доступні вікові навчальні та життєві проблеми, то вища оцінка роботи педагогів і дошкільного закладу загалом. Тож метою моніторингу якості дошкільної освіти є відстеження динаміки особистісних досягнень дітей дошкільного віку, зокрема старших дошкільників.

        Для її реалізації були залучені вихователі старших груп, практичний психолог, медична сестра , інструктор з фізичної культури та вихователь-методист. Впродовж року проведено заходи:

-          На педгодині ознайомились та опрацювали до скарбнички самоосвіти:

      Лист МОН  України №1\9-535 від 06.11.2015 р. «Щодо  визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою    кваліметричної моделі»;

-         Круглий стіл «Методичні рекомендації. Моніторинг якості дошкільної освіти: кваліметричний підхід до оцінки розвитку дитини»;

-         Затвердили протоколи оцінювання .

Моніторинг, як і будь який інший вид контролю, мав декілька етапів. Щоб моніторингове дослідження було результативним, нам необхідно було його правильно організувати:

1.     Підготовчий ;

2.     Практичний;

3.     Аналітичний.

          До поставленої мети вибрали інструментарій та провели дослідження (анкетування, тестування, спостереження  тощо) – зібрали педагоги дані (бали оцінювання) занесли їх до Протоколів оцінювання розвитку дитини старшого дошкільного віку та передали вихователю-методисту для занесення данних в електронний протокол. Перш ніж перенести в протокол бали оцінювання, отримані педагогами під час моніторингового дослідження вихователь-методист їх округлив до цілих чисел.Результати моніторингу рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку роздрукували та проаналізували:

1.     Загальна кількість дітей старшого віку – 89

2.     Кількість дітей, які були задіяні в Оцінюванні – 29.

      Оцінювання складалось з 2 рівнів оцінювання: перше на початку року – вересень 2016р., друге в кінці року – травень 2017р.

 

В результаті застосування кваліметричної моделі отримані наступні результати:

№ групи

Рівні оцінювання

Кількість дітей (перше оцінювання)

Кількість дітей

(друге оцінювання)

Загальна кількість дітей

 

3

високий

12

20

 

29

 

достатній

3

5

середній

9

4

низький

5

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загалом діагностика показала, що у дітей старшого дошкільного віку нашого закладу на високому рівні розвинуті математична,  природно-екологічні, предметно-практична  та художньо-естетичні  компетенції. Потребують особливої уваги  здоров’язбережувальна та мовленнєва. Результати діагностики були оприлюднені на підсумковій педагогічній нараді. Для подальшого вдосконалення мовленнєвої компетенції вирішено на слідуючий 2017-2018 навчальний рік приділити більше уваги в річному плані та в повсякденному житті дітей.

      Результати діагностики доводять професіональний підхід роботи фахівців та педагогів навчального закладу. Цінність кваліметричної моделі полягає в наочності, науковій обгрунтованості,швидкій електронній обробці данних та зручності у використанні. Дуже допомогли в професійному проведенні цього моніторингу «Методичні рекомендації. Моніторинг якості дошкільної освіти: кваліметричний підхід до оцінки розвитку дитини» Ірини Караваєвої та Наталії Савиної.   

      Вивчення стану навчально-виховної діяльності, результативності роботи педагогічного колективу здійснюється за допомогою різних видів контролю. Медичне обслуговування в дошкільному закладі передбачає надання дітям допомоги у збереження здоров’я та профілактиці захворювань. Висока якість дошкільної освіти свідчить про раціональну організацію режиму життя дітей, чергування навчальної з іншими видами розвивальної діяльності. В дошкільному закладі проводиться робота щодо заміни авторитарного підходу на особистісно орієнтований. Діти середнього віку добре орієнтуються в найближчому оточенні. Потребує подальшого вдосконалення робота з розвитку мовлення дітей. Багато понять залишаються в пасивному словнику дошкільників, тому порівняно з попередньою діагностикою з різних розділів програми спостерігаються в середньому незначні зміни.У групах молодшого дошкільного віку рівень засвоєння програми з розвитку мовлення мав такі показники: достатній рівень – 76%, середній – 14%, низький – 10%.

         Річний план на 2016-2017 н.р. був реальним,  дозволив досягти поставлених цілей та виконаний на 88%. Проте в організації освітньо-виховного процесу залишаються нерозв’язані такі питання:

*       - недостатньо забезпечується мотиваційне управління на основі режиму самоуправління і співуправління, які можливо вирішити шляхом впровадження елементів особистісно орієнтованого контролю;

*        - залишається проблема створення особистісного розвивального середовища (усі групи), що передбачає облаштування куточків гарного настрою, психологічного розвантаження, тиші, спокою ;

*        - незначне місце в плані методичної роботи приділено питанням самоаналізу особистої діяльності педагогів.

*       Виходячи з аналізу навчально-виховної і методичної роботи у

2016-2017 навчальному році, ураховуючи досягнення й перспективи розвитку, педагогічний колектив визначає  основні завдання на 2019-2020 навчальний рік :

 •     Удосконалення  та використання сучасних підходів до мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку та формування мовленнєвої компетентності;
 •      Продовжити роботу над третім етапом обласної нуково-методичною проблемою «Освітні стратегії соціалізації особистості громадського суспільства»;
 •      Продовжувати формувати різнобічно розвинену, духовно багату патріотично налаштовану особистість.;
 •      Продовжувати удосконалення форм, змісту і методів взаємодії з батьками та громадськістю щодо набуття соціального досвіду виховання;
 •      Продовжувати роботу щодо практичної реалізації методу   індивідуального   медико-психолого-педагогічного  супроводу кожної дитини.