Родинна академія

 

 

 

 

Відвідування дитиною дошкільного закладу не звільняє сім'ю від обов'язку виховувати і розвивати ії в родинному колі".
                                          (Ст. 7 п .3 Закону про дошкільну освіту )

 

 

Комунальний заклад освіти

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 334

Дніпровської міської ради

НАКАЗ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            № 38/1-о/д         

02 грудня 2016 року

Про введення в дію

«Положення про батьківський комітет»

           Відповідно до законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.04.2011 № 398 «Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети  (раду) дошкільного навчального закладу», та у зв’язку зі зміною статуту закладу, з метою впровадження державно-громадського управління освітою

НАКАЗУЮ:

1. Ввести в дію: «Положення про батьківський комітет дошкільного навчального закладу»;

2. Членам батьківських комітетів та адміністрації керуватись у своїй діяльності цими положеннями.

Постійно

3. Розмістити цей наказ на офіційному веб-сайті  ДНЗ № 334

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              До 03.12.2012

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

                                           Завідувач ДНЗ                                                     І. А. Мазур                            

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО БАТЬКІВСЬКИЙ КОМІТЕТ

                                                                                                                                     Розглянуто та прийнято

                                                                                              на загальних зборах колективу

                                                                       КЗО ДНЗ ДНЗ№ 334

                                                                                                                                                                                    Протокол № 2                                           від «23_»листопада 2016 р.

                                                                                              Введено в дію наказом по ДНЗ

Узгоджено на загальних батьківських зборах                                                                     №38/1- о/д від «02»грудня  2016р.

 протокол №2 від 01.12.2016р.                                                 

 Голова батьківського комітету                                                   

 КЗО ДНЗ (ясла-садок) №334

  ____________ І. Д. Сіренко

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО  БАТЬКІВСЬКІЙ КОМІТЕТ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ  ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК)№334»

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

1. Загальні положення

1.1. Положення про батьківській комітет (далі - комітет) Комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №334» Дніпровської міської ради визначає його функцію у державно-громадській системі управління дошкільними  навчальним закладом (далі - заклад).

1.2. Комітет є добровільним громадським формуванням, створеним  на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час організації їх життєдіяльності  у дошкільному навчальному закладі.

1.3. У своїй діяльності комітет керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну  освіту", "Про об’єднання громадян", Конвенцією ООН "Про права дитини", "Положенням про дошкільний навчальний заклад", статутом дошкільного  навчального закладу, цим положенням та іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти і міжнародного законодавства з прав дитини.

1.4. Рішення про заснування батьківських комітетів груп (групи) або закладу приймаються на загальних зборах батьків відповідних груп (групи) або закладу.

1.5. Легалізація (офіційне визнання) батьківських комітетів є обов’язковою і здійснюється шляхом письмового повідомлення про заснування (реєстрацію) керівництва навчального закладу.

1.6. Припинення діяльності батьківських комітетів може бути проведено шляхом реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

2. Мета, завдання, основні принципи діяльності

2.1. Метою діяльності батьківського комітету є захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу, у відповідних державних, судових органах, а також надання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань дошкільної освіти.

2.2. Основними завданнями діяльності комітету є сприяння створенню умов для:

 • формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини;
 • виховання  елементів природодоцільного світогляду, розвитку позитивного  емоційно- ціннісного ставлення до довкілля;
 • утвердження емоційно-ціннісного ставлення  до практичної та духовної діяльності людини;
 • розвитку  потреби в реалізації творчих здібностей  дітей;
 • захисту здоров’я та збереження життя і здоров’я дітей;
 • всебічного зміцнення зв’язків між родинами, навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;
 • залучення батьківської громадськості до організації дозвілля  та оздоровлення дітей;
 • організації роботи з розповсюдження психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за розвиток  і виховання дітей;
 • вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази навчального закладу та його благоустрою.

Сприяти соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

2.3. Основними принципами діяльності комітету є:

 • законність,
 • гласність,
 • колегіальність,
 • толерантність,
 • виборність,
 • організаційна самостійність в межах повноважень, визначених цим положенням та законодавством;
 • підзвітність і відповідальність перед загальними зборами батьків закладу, груп (групи).

3. Організація діяльності батьківських  комітетів

3.1. Батьківський комітет груп (групи) формується з батьків або осіб, які їх замінюють, одної  чи декількох груп  і діє від їх імені.
Комітет груп (групи),  голова та заступник голови обираються на зборах батьків груп (групи) на початку навчального року. Кількісний склад та термін повноважень комітету визначаються зборами батьків груп (групи).

3.2. Збори батьків груп (групи) проводяться за рішенням комітету груп (групи) не рідше двох разів на рік.

3.3. Батьківський комітет закладу формується з голів (представників) усіх  батьківських комітетів груп, та з інших батьків за рекомендацією комітетів груп або ради закладу.

3.4. Кількісний та якісний склад комітету закладу, термін його повноважень визначаються загальними  зборами батьків або радою цього закладу.

3.5. Комітет закладу у разі необхідності може скликати збори батьків закладу. Правомочний склад зборів становить не менше як дві третини від загальної кількості дітей у закладі. Рішення приймаються простою більшістю голосів.

3.6. У разі неможливості проведення загальних зборів батьків закладу, питання, що потребують розгляду загальними зборами, можуть виноситься на обговорення зборів батьків груп, яких стосуються ці питання. У такому випадку рішення приймається за рахуванням рішень зборів батьків групи на засадах простої більшості голосів згідно з протоколами засідань батьківських комітетів груп.

3.7. Рішення зборів батьків, комітетів доводиться до відома батьків, керівництва закладу, а, за необхідності, відповідного органу управління освітою у 10-денний термін.

3.8. Батьківські комітети можуть створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Чисельність комісій та зміст їх роботи визначаються комітетами та затверджуються їх головами.

3.9. У випадку, коли член комітету достроково складає свої повноваження, вибори нового члена відбуваються на батьківських зборах.

3.10. Комітети закладів, що формують освітній округ або знаходяться у складі навчально-виховного об’єднання, можуть створювати батьківський комітет округу.

3.11. Комітети планують свою роботу на підставі плану роботи закладу, рішень зборів батьків, рекомендацій директора (завідувача), вихователів, громадськості. План роботи має вільну форму і затверджується головою відповідного комітету.
Плани роботи комісій, створених при комітеті, є складовими плану роботи комітету.

3.12. При недосягненні згоди між директором (завідувачем) і більшістю членів комітету закладу питання вирішуються районним, районним у містах органом управління освітою або радою закладу; між вихователями групи і комітетом групи - керівництвом або радою цього закладу.

3.13. Комітети звітують про свою роботу перед зборами батьків один раз на рік - в день виборів нового складу комітетів. За вимогою більшості батьків можуть проводитися позачергові звіти батьківських комітетів.

3.14. Комітети ведуть протоколи своїх засідань і зборів, що зберігаються у голови комітету, і передаються за актом новому складу відповідних комітетів.
Керівництво і працівники  закладу не несуть відповідальності за стан оформлення протоколів.

4. Права та обов’язки комітету

4.1. Комітет мають право:

 • брати участь в обстеженні житлово-побутових умов вихованців,  які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;
 • встановлювати зв’язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями, підприємствами, навчальними та науковими установами, сільськогосподарськими господарствами щодо надання фінансової та матеріально-технічної допомоги дошкільному  навчальному закладу, захисту здоров’я і життя вихованців, організації підвозу та харчування вихованців, благоустрою та з питань забезпечення санітарно-гігієнічних умов у дошкільному навчальному закладі;
 • сприяти залученню інших додаткових джерел фінансування дошкільного навчального закладу:  батьків  або   осіб, які їх замінюють, добровільні пожертвування і цільові  внески фізичних  і юридичних осіб,  інших  коштів, не заборонених чинним  законодавством  України;
 • вносити на розгляд керівництва (педагогічної, піклувальної рад) навчального закладу пропозиції щодо змін типу навчального закладу, його статусу, вдосконалення умов організації життєдіяльності дітей, організаційно-господарських питань, які мають бути розглянуті керівництвом навчального закладу в місячний термін і результати розгляду доведені до відома батьків;
 • звертатися до директора (завідувача), педагогів, піклувальної, педагогічної або ради дошкільного навчального закладу щодо роз’яснення стану і перспектив роботи навчального закладу та з окремих питань, що турбують батьків;
 • порушувати клопотання щодо позбавлення чи обмеження батьківських прав;
 • за необхідності заслуховувати звіти батьківських комітетів і надавати допомогу щодо поліпшення їх роботи;
 • скликати позачергові батьківські збори (конференції);
 • створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства, у т.ч. контролювати надходження і розподіл грошей, брати участь у вирішенні інших питань, передбачених статутом цих фондів;
 • надавати пропозиції щодо виділення матеріальної допомоги вихованцям, стимулювання діяльності педагогічних працівників;
 • сприяти покращенню харчування вихованців;
 • сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування навчального закладу;
 • брати участь у прийнятті рішень стосовно організації оздоровлення  вихованців;
 • сприяти організації інноваційної та експериментальної діяльності дошкільного навчального закладу;
 • звертатися до відповідних органів управління освітою, органів громадського самоврядування з питаннями, пов’язаними з організацією життєдіяльності  дітей;
 • бути відзначеними грамотами та іншими формами морального та матеріального заохочення.

4.2. З метою більш ефективного захисту прав та інтересів дітей батьки можуть об’єднуватися в асоціації та інші добровільні об’єднання.

4.3. Комітети зобов’язані:

 • виконувати плани роботи, затверджені головою відповідного комітету;
 • вести протоколи засідань батьківських зборів, що зберігаються в справах закладу та передаються за актом новообраному комітету;
 • надавати інформацію про свою діяльність за проханням директора (завідуючого) закладу або відповідного органу управління освітою;
 • організовувати чергування батьків під час культурно-масових заходів у дошкільному навчальному закладі з метою збереження життя і здоров’я  вихованців;
 • у разі потреби звітувати перед загальними зборами (конференціями).

4.4. Голова комітету закладу є членом педагогічної ради (ради) закладу. Він може брати участь у засіданнях педагогічної ради закладу під час розгляду питань, віднесених до компетенції комітету, з правом дорадчого голосу.

4.5. Голова (представник) комітету може бути членом атестаційної комісії для проведення атестації педагогічних працівників закладу.


1
2