Установчі документи

СТАТУТ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (нова редакція)

  

 

ВИПИСКА З ЕДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ

Ці зміни та доповнення є новою редакцією Статуту Комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад(ясла-садок) № 334» Дніпровської міської ради, зареєстрованого виконкомом  Дніпропетровської міської ради, рішення від 17.01.02 № 6, перереєстрованого із урахуванням змін 28.10.2009, номер запису 12241050001023996, ідентифікаційний код 34228415.  

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

       1.1 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА –САДОК) № 334» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – дошкільний заклад), , зареєстрованого виконкомом  Дніпропетровської міської ради, рішення від 17.01.02 № 6, перереєстрованого із урахуванням змін 28.10.2009, номер запису 12241050001023996, знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста.

      1.2. Місце знаходження дошкільного закладу: 49021  м. Дніпро,  вул. Івана Сокульського, тел. (056) 375-19-47.

      1.3. Власник дошкільного закладу - територіальна громада міста в особі Дніпровської міської ради.

Власник або уповноважений ним орган здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

     1.4. Скорочена назва Комунальний заклад освіти « Дошкільний навчальний   заклад   (ясла-садок)  № 334» Дніпровської    міської   ради

 – ДНЗ  № 334

     1.5 Дошкільний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, законами  України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад України (далі Положення), затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305 (із змінами), іншими нормативно - правовими актами, власним Статутом.

      1.6 Дошкільний заклад є юридичною особою,має печатку і штамп встановленого зразку, бланки з власними реквізитами, рахунок в органах Державного казначейства, ідентифікаційний код ЄДРПОУ.

      1.7 Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

      1.8 Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

- збереження фізичного та психічного здоров’я дітей;

- формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів;

- забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

      1.9 Головним завданням дошкільного закладу є:

- реалізація державної політики в галузі освіти;

- створення максимальних умов, які гарантують охорону та зміцнення

  здоров’я дітей, забезпечують їх фізичний, психічний та духовний

  розвиток;

- виховання у дітей шанобливого ставлення до родини, поваги до

  народних традицій і звичаїв України, державної та рідної мови,

  національних цінностей українського народу;

- формування особистості дитини, її досвіду, умінь та навичок,

 необхідних для навчання в школі;

- формування навичок здорового способу життя та безпечної

  життєдіяльності, свідомого ставлення до свого здоров’я, здоров’я

  інших громадян як найвищої соціальної цінності засобами

            валеологічної освіти;

- надання кваліфікованої допомоги в корекції недоліків розвитку

  дитини;

- здійснення соціально – педагогічного патронату сім'ї.

      1.10 Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює свою діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним Статутом.

      1.11 Дошкільний заклад несе відповідальність перед собою, суспільством і державною за:

- реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених ЗакономУкраїни  «Про дошкільну освіту»;

- забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до ї змісту, рівня і обсягу;

- дотримання фінансової дисципліни та забезпечення матеріально -технічної бази.

      1.12 Взаємовідносини між дошкільним закладом з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що складені між ними.

2.КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

      2.1 Дошкільний заклад розрахований  на 220 місць.

      2.2 Групи комплектуються за віковими ознаками на підставі Положення.

      2.3 У дошкільному закладі функціонують 11 груп загального розвитку.  

З  них:

груп раннього віку - 3

груп дошкільного віку – 8

Формування груп проводиться щороку (на 1 вересня поточного року) згідно електронної реєстрації.

      2.4 Дошкільний заклад має групи денного перебування дітей. За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, можуть бути організовані групи

короткотривалого перебування дітей,  групи з гнучким режимом дня.

      2.5 Для зарахування дитини в дошкільний заклад необхідно надати:

-  заяву батьків або осіб, які їх замінюють;

-  медичну довідку про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний заклад;

-  довідку дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;

-  копію свідоцтва про народження;

-  документи для встановлення батьківської плати за харчування (для дітей з родин пільгових категорій).

- інформаційну згоду на обробку персональних даних.

      2.6 Наповнюваність груп становить:

- для дітей від одного до трьох років              - до 15 осіб;

- для дітей від трьох до шести (семи) років     - до 20 осіб;

- в оздоровчий період                                       - до 15 осіб.

      2.7 За дитиною зберігається місце в дошкільному закладі у разі:

- хвороби або карантину;

- санаторного лікування;

- хвороби або відпустки матері;

- на час чергової відпустки батьків а також у літній період (75 днів)

- під час канікул: (осінні - 5 календарних днів, зимові - 10, весняні –10).

      2.8 Відрахування дітей з дошкільного закладу може здійснюватись:

- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

- на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі;

- у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців;

- батьки або особи, які їх замінюють, попереджаються про відрахування дитини письмово за 10 календарних днів.

     3. РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

      3.1 Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 10,5 годин.

Вихідні дні: субота, неділя та святкові.

      3.2 Щоденний графік роботи дошкільного закладу:

Початок роботи    - 7.00

Закінчення            - 17.30

Чергова група       - 17.30  -18.00

4. ОРАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО- ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

      4.1 Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня  наступного року.

 з 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

      4.2 Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

      4.3 План роботи складається педагогічною радою  та керівником дошкільного закладу і погоджується з управлінням  освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

      4.4 Мова навчання та виховання в дошкільному навчальному закладі – українська (наказ управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 01.11.2016 № 251).

      4.5 Організація навчально – виховного процесу у дошкільному закладі   спрямовується на реалізацію завдань Державного стандарту дошкільної освіти України – Базового компоненту дошкільної освіти.

5. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

      5.1Учасниками навчально- виховного процесу дошкільного закладу є:

 - вихованці;

- педагогічні працівники;

- медичні працівники;

- помічники вихователів;

- батьки або особи, які їх замінюють;

- фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

      5.2 За  успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального морального заохочення:

- підвищення кваліфікаційної категорії;

- грошова премія;

- подяка;

- почесна грамота.

      5.3 Права дитини у сфері дошкільної освіти:

- безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку,виховання і навчання;

- захист від будь – якої пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

- захист від будь – якої форми експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

- здоровий спосіб життя.

      5.4 Права батьків або осіб, які їх замінюють:

           - обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного закладу;

- звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання своїх дітей;

- брати участь в покращенні організації навчально – виховного процесу

  та зміцнення матеріально – технічної бази дошкільного закладу;

- відмовлятися  від запропонованих додаткових освітніх послуг;

- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

     Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

- своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі (згідно «Порядку встановлення плати батьків за перебування дітей удержавних і комунальних дошкільних та інтернатних  навчальних закладах», затвердженого наказом МОН України 21.11.2002р. № 667,зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.12.2002 № 953/7241п 2.8) ;

- своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість  відсутності або хвороби дитини;

- слідкувати за станом здоров’я дитини;

- інші права, що не суперечать законодавству України.

      5.5   На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу приймається особа, яка має відповідну вищу або неповну вищу  педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

       5.6 Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про дошкільну освіту», іншими нормативно – правовими актами, прийнятими відповідно до них , правилами внутрішнього трудового розпорядку.

      5.7  Педагогічні працівники мають право:

 - на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів

  роботи з дітьми;

-   брати участь у роботі органів самоврядування дошкільного закладу;

          - на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях,

             нарадах тощо;

- проводити в установленому порядку науково-дослідну,  експериментальну, пошукову роботу;

- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи  дошкільного закладу;

-  на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

- об’єднуватися у профспілки та бути членами інших об’єднань  громадян, діяльність яких не заборонена законодавством:

- на захист професійної честі і гідності;

- інші права, що не суперечать законодавству України.

      5.8 Педагогічні працівники зобов’язані:

- виконувати Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку умови контракту чи трудового договору;

- дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків або осіб, які їх замінюють;

- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь – яких  форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

- брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури ;

- виконувати накази та розпорядження керівництва;

- інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

      5.9 Педагогічних та інших працівників дошкільного закладу призначає на посаду та звільняє з посади завідувач.

      5.10 Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із законодавством.

      5.11 Працівники дошкільного закладу у відповідності до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» проходять періодичні безоплатні медичні огляди.

      5.12 Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз  на п’ять років відповідно  до Типового положення  про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

      5.13 Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації, не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

6. УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ.

6.1 Управління дошкільним закладом здійснюється департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради, який є представником власника.

6.2 Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює  його завідувач, який призначається і звільняється з посади департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради згідно з чинним законодавством.

Завідувач дошкільного закладу:

- відповідає  за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення дошкільної освіти в межах державних вимог до її змісту і обсягу;

- здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;

- діє від імені дошкільного закладу, представляє його в усіх державних

   та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

- розпоряджається в установленому  порядку майном і коштами дошкільного закладу і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально- технічної бази дошкільного закладу;

- має право першого підпису платіжних документів для здійснення видатків;

-  приймає та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу;

- видає у межах своєї компетенції розпорядження, контролює їх виконання;

- затверджує штатний розпис за погодженням із власником  дошкільного закладу;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

- затверджує правила внутрішнього трудового  розпорядку, посадові  інструкції за погодженням профспілкового комітету;

- забезпечує дотримання санітарно- гігієнічних, протипожежних  норм і правил,  техніки  безпеки,  вимог  безпечної  життєдіяльності  дітей і працівників;

- контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

- підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки,  дослідно- експериментальну  роботу  педагогів;

- організує  різні  форми співпраці  з  батьками або особами , які їх замінюють;

- щороку звітує про навчально- виховну,  методичну,  економічну  і фінансово – господарську  діяльність  дошкільного  закладу  на загальних зборах колективу та батьків або осіб , які їх замінюють.

6.3 Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному закладі –  педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять керівник та його заступники, педагогічні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх  навчальних  закладів, батьки або  особи, які їх замінюють. Головою педагогічної ради є завідувач дошкільного закладу.

       Педагогічна рада дошкільного закладу:

- розглядає  питання  навчально – виховного процесу  в  дошкільномузакладі та приймає відповідні рішення;

- організовує    роботу   щодо   підвищення   кваліфікації  педагогічни  працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

- приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних

  працівників.

        Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу.

         Кількість  засідань педагогічної  ради  становить не менше 4-х на рік.

      6.4 Органом громадського самоврядування дошкільного закладу є загальні збори колективу дошкільного закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

 Кількість учасників загальних зборів від працівників дошкільного закладу – 50%, батьків – 50%.

Термін їх повноважень становить 1 навчальний рік.

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від агальної кількості присутніх.

Загальні збори:

- приймають Статут, зміни і доповнення;

- обирають раду  дошкільного закладу, її членів і голову, встановлюють

  термін її повноважень;

- заслуховують   звіт  керівника  дошкільного  закладу,  голови  ради дошкільного  закладу  з  питань статутної діяльності дошкільного закладу,  дають  їй  оцінку    шляхом   таємного   або   відкритого голосування;

- розглядають  питання навчально- виховної, методичної та фінансово – господарської діяльності дошкільного закладу;

- затверджують основні напрямки вдосконалення роботи і розвитку  дошкільного закладу.

       6.5 У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу.

            Кількість засідань ради визначається за потребою.

            Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів(працівники дошкільного закладу, батьки, власник, спонсори та ін.).

Рада дошкільного закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально – технічної бази, поповнення і використання бюджету дошкільного закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально – виховного процесу, погоджує зміст  і форми роботи з педагогічної освіти батьків або осіб, які їх замінюють.

Рада дошкільного закладу:

- затверджує разом із власником Статут дошкільного закладу, зміни та доповнення до нього;

- організовує виконання рішень загальних зборів;

- розглядає та погоджує режим роботи дошкільного закладу та груп;

- підтримує громадські ініціативи щодо удосконалення розвиткунавчання та виховання дітей;

- погоджує зміст і форми роботи з батьками або осіб, які їх замінюють. їх педагогічної освіти;

- порушує питання про розірвання трудового договору з працівником,  який не відповідає займаній посаді;

- розглядає пропозиції, скарги, зауваження учасників навчально- виховного процесу, відповідних структурних підрозділів органів

 державного управління з питань роботи дошкільного закладу і приймає відповідні рішення;

- контролює витрачення бюджетних асигнувань,  визначає напрямки  використання бюджетних та позабюджетних коштів дошкільного

  закладу для вирішення проблем удосконалення його діяльності.

6.6 У дошкільному закладі діє піклувальна рада – орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості  до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи дошкільного закладу. Піклувальна  рада (у складі 5 осіб) створюється за рішенням загальних зборів або ради дошкільного закладу. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах дошкільного закладу і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік.

       Основним завданням піклувальної ради є;

- співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами,  навчальними закладами, організаціями, окремими громадянами,

 спрямована на поліпшення умов утримання дітей у дошкільному  закладі:

- сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно - спортивної, корекційно - відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази

  дошкільного закладу;

- сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкільного  закладу;

- сприяння організації та проведення заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу;

- організація дозвілля та оздоровлення дітей і працівників дошкільного  закладу;

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

- всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та дошкільним  закладом;

- сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-  виховного процесу.

7. ОРГАНІЗІЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

       7.1.  Харчування забезпечується департаментом гуманітарної політики централізовано на тендерній основі, за  рахунок місцевого бюджету відповідно до норм харчування.

       7.2 У дошкільному закладі встановлено 3-х разове харчування. У групах з короткотривалим перебуванням дітей норми і кратність харчування визначаються за домовленістю з батьками відповідно до норм.

       7.3 Контроль за організацією та якістю харчування закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на  медичних працівників та керівника дошкільного закладу.

8. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

       8.1 Медичне обслуговування дітей у дошкільному закладі здійснюється Комунальним закладом «Дніпровський центр первинної медико – санітарної допомоги № 8»  на безоплатній основі на підставі наказу № 434 «Про дошкільне, шкільне медичне забезпечення».

        8.2 Медичний персонал здійснює лікувально - профілактичні заходи, у тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я,  фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартовування, дотримання санітарних норм та правил, режимом та якістю харчування.

        8.3 Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

9.МАЙНО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

        9.1 Дошкільний заклад використовує земельну ділянку площею 9 860 м2, будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, транспортні засоби, спортивні та ігрові майданчики.

        9.2 Майно дошкільного закладу використовується на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про застосування і Статуту дошкільного закладу та укладеним ним угод.

         9.3 Дошкільний заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм їх охорони.

        9.4 Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна дошкільного закладу проводиться лише у випадках, передбачених  чинним законодавством. Збитки, задані дошкільному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними особами, відшкодовується відповідно до чинного законодавства.

        9.5 Для забезпечення навчально-виховного процесу база дошкільного закладу складається із групових кімнат, спалень, а також спортивної і музичної зали, методичного та медичного кабінетів, харчоблоку, кабінету психолога тощо.

       9.6 Відчуження та списання основних засобів і майна, що є комунальною власністю територіальної громади міста і закріплення за дошкільним закладом, здійснюється департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради у порядку, встановленому чинним законодавством.

10. ФІНАНСОВО- ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

       10.1 Фінансово - господарська діяльність дошкільного закладу здійснюється на основі його кошторису.

       10.2  Джерелами  фінансування  дошкільного закладу є кошти:

          - майно власника;

- кошти місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування дошкільної освіти для забезпечення виконання програми в обсязі Державних стандартів;

           - інші надходження не заборонені законодавством України.

        10.3 Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших органів виконавчої влади , яким підпорядковуються дошкільний заклад. За  рішенням власника дошкільного закладу бухгалтерській облік здійснюється або самостійно, або через централізовану бухгалтерію департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

  10.4 Статистична звітність про діяльність дошкільного закладу здійснюється відповідно законодавства.

        10.5  Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2016р. № 440 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру  неприбуткових установ та організацій до реєстру та виключення з реєстру» ст. 133.4 Податкового кодексу України:

 - забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частин серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

-  доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків та утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначних її установчими документами.

11. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

         11.1  Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку встановленому Міністерством освіти і науки України.

         11.2 Контроль за дотриманням дошкільного закладом державних вимог щодо змісту , рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється ДІНЗ, власником, департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради .

         11.3 Зміст, форми і періодичність контролю пов’язаного з навчально – виховним процесом, визначаються залежно від стану навчально – виховної роботи, але не частіше 1-2 рази на рік. Зміст, форми та періодичність контролю, пов’язаного з навчально – виховною діяльністю, встановлюється власником дошкільного закладу.

12. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОГАНІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

        12.1 Припинення дошкільного закладу здійснюється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділ) або ліквідації – за рішенням власника, а у випадках, передбачених законодавством - за рішенням суду.

        12.2   При припиненні (реорганізації та ліквідації) діяльності дошкільного закладу працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів у відповідності до чинного законодавства України та колективного договору.

        12.3  Ліквідація дошкільного закладу здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється власником або рішенням суду.

        12.4   У разі   припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передбачається передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.

        12.5  У випадку реорганізації дошкільного закладу його права і обов’язки переходять до правонаступника.

 

СВІДОЦТВО ПРО ДЕРЖАВНУ АТЕСТАЦІЮ

 

 

 

 

ВИПИСКА З ЕДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ

 

 

 

 

 

       

 

   

 

 

 

 

 

    

 

 з 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

          

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1
2
3
4